University of Oulu

Lyhyt oppimäärä aikuisen elämästä : kuudesluokkalaisten kokemuksia ja käsityksiä oppimistuloksistaan Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana

Saved in:
Author: Ailisto, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703141347
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ailisto, 2017
Publish Date: 2017-03-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia asioita kuudesluokkalaiset kokevat ja käsittävät oppivansa työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä toimimisesta Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana. Toisekseen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet ja oppimissisällöt vastaavat tutkijoiden määrittelemiä yrittäjyyskasvatuksen oppimistavoitteita. Kolmanneksi tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet ja oppimissisällöt vastaavat vuosien 2004 ja 2014 valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden oppimistavoitteita ja oppimissisältöjä koskien yrittäjyyskasvatusta sekä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden oppimistavoitteita ja oppimissisältöjä koskien yhteiskuntaopin oppiainetta vuosiluokilla 4–6. Lisäksi tutkielmassa määritellään yrittäjyyskasvatuksen roolia valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteissa vuosina 1994–2014. Yrityskylä Alakoulu on Taloudellisen tiedotustoimisto ry:n koordinoima, kuudennen vuosiluokan oppilaille suunnattu, kymmenestä oppitunnista ja vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön koostuva yhteiskuntaopin oppiaineeseen sisällytettävä oppimiskokonaisuus. Oppimissisältö koostuu työntekijänä, kuluttajana ja yhteisön jäsenenä toimimiseen vaadittavista tiedoista ja taidoista. Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoituna lomakehaastatteluna. Tutkimusjoukkona on 36 Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden läpikäynyttä kuudennen vuosiluokan oppilasta. Tutkimusjoukon vastaukset on kategorisoitu fenomenografian keinoin. Tutkimuksen yläkategoriat on muodostettu teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Teoreettisessa viitekehyksessä määritellään yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyden muodot, aktiivinen kansalaisuus ja affordanssiteoria. Tutkimus osoittaa, että tutkimusjoukon oppimistulokset vastaavat Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteita. Toisekseen tutkimus osoittaa, että Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet ja oppimissisällöt vastaavat tutkijoiden määrittelemiä yrittäjyyskasvatuksen oppimistavoitteita. Kolmanneksi tutkimus osoittaa, että Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet ja oppimissisällöt vastaavat tutkijoiden määritelmää aktiiviseen kansalaisuuteen oppimisesta. Neljänneksi tutkimus osoittaa, että Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimistavoitteet ja oppimissisältö vastaavat vuosien 2004 ja 2014 valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden oppimistavoitteita koskien yrittäjyyskasvatusta ja vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita koskien yhteiskuntaopin oppiaineen oppimistavoitteita ja oppimissisältöjä vuosiluokilla 4–6.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Ailisto, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.