University of Oulu

Sukupuoliroolit ja sukupuolistereotypiat viidesluokkalaisten kirjoitelmissa

Saved in:
Author: Hulkko, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703141352
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hulkko, 2017
Publish Date: 2017-03-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Tutkimus käsittelee sukupuolirooleja, sukupuolistereotypioita ja sukupuolten tasa-arvoa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälaisena tämän päivän lapset näkevät mieheyden ja naiseuden, sukupuolet ja sukupuoliroolit. Lasten näkemysten pohjalta tutkimuksessa tehdään havaintoja ja pohdintoja sukupuolten tasa-arvosta myös yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimuksessa käytettävä jako feminiinisiin ja maskuliinisiin ominaisuuksiin, on tehty aikaisempien tutkimuksien pohjalta. Tämä työ on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään narratiivista tutkimusotetta. Tutkimusaineistona käytetään pohjoissuomalaisen koulun viidesluokkalaisten kirjoitelmia, jotka on tuotettu tavallisella äidinkielen tunnilla. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) Millaisia mies/nais-/poika-/tyttöhahmoja viidennen luokan oppilaiden mielikuvituksellisissa kirjoitelmissa esiintyy? 2) Vastaavatko oppilaiden kirjoitelmissa esiintyvät hahmot, sekä heihin liitetyt ominaisuudet perinteisiä sukupuolirooleja vai onko niissä havaittavissa edistystä tasa-arvoisempaan suuntaan? Tutkimusaineisto koostuu kahdestakymmenestäneljästä kirjoitelmasta, joista kymmenen kirjoitelmaa on tyttöjen ja neljätoista poikien. Kirjoitelmien avulla haluttiin selvittää käyttävätkö lapset luomissaan hahmoissa sukupuolistereotypioita ja perinteisiä sukupuolirooleja, vai rikkovatko he teksteissään sukupuolten rajoja ja roolikäsityksiä. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin, Tuomen ja Sarajärven (2002) luomaa analyysimallia mukaillen. Aineiston analyysissa hyödynnettiin muun muassa pelkistämistä ja ryhmittelyä, joiden avulla aineistosta lopulta muodostettiin kolme tulososiossa käsiteltävää teemaa: Mies- ja naissukupuoli oppilaiden kirjoitelmissa, Isät, äidit ja jaettu vanhemmuus, sekä Miesten ja naisten ammatit ja harrastukset. Tutkimuksen tuloksena esitetään, ettei erilaisia ominaisuuksia enää nykypäivänä erotella niin voimakkaasti sukupuolen perusteella, sillä oppilaat liittivät kirjoitelmiensa hahmoihin sukupuolesta huolimatta sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä. Äitiys näyttäytyi oppilaiden teksteissä hyvin perinteisinä, kun taas isyys vaikutti monipuolistuneen. Sukupuolten segregaatio oli yhä nähtävissä hahmoihin liitetyissä ammateissa ja harrastuksissa. Molemmissa oli selkeästi havaittavissa perinteinen sukupuolijako miesten ja naisten välillä. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään, etteivät aineiston pohjalta tehdyt havainnot osoita sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaan pikemminkin tasapainoilua uuden ja vanhan välillä. Tasa-arvotyö on tuottanut tulosta, mutta se on yhä kesken. Sukupuoliroolit, sukupuolistereotypiat ja vanhat asenteet ovat edelleen olemassa ja muutos on hidasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Hulkko, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.