University of Oulu

Valtioiden poliittinen talous arktisella alueella : Suomen arktinen politiikka poliittis-taloudellisena strategiana

Saved in:
Author: Pohjola, Jarmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703231395
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pohjola, 2017
Publish Date: 2017-03-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahlqvist, Toni
Reviewer: Ahlqvist, Toni
Sirviö, Heikki
Description:
Arktinen alue on ollut paljon esillä ilmaston lämpenemisestä käydyn keskustelun yhteydessä. Samanaikaisesti maapallon pohjoinen osa nähdään potentiaalisena talousalueena, kun ilmaston muutos edistää osaltaan ihmistoiminnan kasvua. Arktisten merialueiden kautta visioidut laivaväylät sekä pohjoisten alueiden luonnonvarojen hyödyntäminen ovat herättäneet kiinnostusta, mutta myös kysymyksiä. Valtiot ovat keskeisessä osassa arktisen alueen kehityksen kannalta. Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Suomen arktista politiikkaa poliittis-taloudellisena strategiana. Suomen arktisen politiikan mukaisesti arktinen esitetään taloudellisten mahdollisuuksien alueena, myös elinkeinoelämälle annetaan painoarvoa politiikan teossa. Tarkastelen kuinka kansallisella arktisella politiikalla Suomea kytketään osaksi ennakoitua, globaalia arktista talousaluetta ja sen kehitystä. Erityisiä tarkastelukohteita ovat valtion arktisen politiikan tilalliset ulottuvuudet sekä politiikan ja elinkeinoelämän välinen vuorovaikutus. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu Suomen arktisen politiikan talousulottuvuuksia sivuavista dokumenteista (7 kpl) ja asiantuntijahaastatteluista (12 kpl). Haastateltavat olivat arktisen talouden toimintaympäristön tuntevia henkilöitä, joita haastattelin tätä tutkielmaa varten. Politiikka-dokumentit ovat valtion arktisessa politiikassa hyödynnettyjä selvityksiä, strategioita tai esitteitä. Osa dokumenteista on tehty elinkeinoelämän etujen ajamiseksi osaksi politiikan tekoa. Käytin aineiston analyysissä kriittistä semioottista analyysiä, kun etsin politiikan tekstien taustalla olevia taloustavoitteita ja argumentointikeinoja. Analyysin tuloksiin perustuen Suomen arktista politiikkaa skaalataan eri aluetasoille globaaliin talouskilpailuun valmistautumiseksi. Valtion rooli on luoda taloudelliselle toiminnalle parempia edellytyksiä. Ympäristön huomioiminen on kaiken ihmistoiminnan reunaehto, minkä nähdään olevan osittain taloudellinen mahdollisuus Suomelle. Suomen nykyinen arktisen politiikan talouslinja on monelta osin visionääristä erilaisten mahdollisuuksien hahmottelua. Myös visionäärinen hahmottelu on tärkeää, kun globaalit muutokset tapahtuvat yhtäaikaisesti pohjoisilla alueilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jarmo Pohjola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.