University of Oulu

Tulevaisuuden ja geoinformatiikan taitojen kehittyminen lukion maantieteen opetuksessa : esimerkkinä sähköinen Aluetutkimus (GE4) -kurssi

Saved in:
Author: Mäenpää, Hanne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703231399
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Mäenpää, 2017
Publish Date: 2017-03-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rusanen, Jarmo
Virranmäki, Eerika
Reviewer: Rusanen, Jarmo
Virranmäki, Eerika
Description:
Tutkielman aihe liittyy nyky-yhteiskunnan muuttuneisiin taitovaatimuksiin ja uudistuneeseen lukion maantieteen opetussuunnitelmaan, jossa tietotekniikka ja opetuksen sähköistyminen korostuvat entisestään. Tutkielmassa määritellään mitä tulevaisuuden ja geoinformatiikan taidot ovat ja miten ne kehittyvät sähköisesti toteutetulla maantieteen Aluetutkimus-kurssilla. Samalla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia sähköisyyden vaikutuksesta oppimiseen ja motivaatioon. Tutkimuksen kohteena ovat erään Oululaisen lukion Aluetutkimus-kurssille keväällä 2016 osallistuneet opiskelijat ja heidän arvionsa tulevaisuuden ja geoinformatiikan taitojen kehittymisestä kurssin aikana. Tutkimusaineisto koostuu 26 opiskelijan alku- ja loppukyselyn vastauksista sekä oppitunneilla osallistuvalla havainnoinnilla kerätystä havaintoaineistosta. Tavoitteena on selvittää miten tulevaisuuden ja geoinformatiikan taidot kehittyvät kurssin aikana ja millaiset tehtävät ja opetustavat kehittävät taitoja. Samalla selvitetään mitä taitoja opiskelijat pitävät tärkeinä oman tulevaisuutensa kannalta ja mitä mieltä he ovat kurssin sähköisen toteutustavan vaikutuksesta oppimiseen ja motivaatioon. Tuloksia on analysoitu pääasiassa kvalitatiivisesti teemoittelun, tyypittelyn ja koodauksen avulla. Kvantitatiivisuutta analysointiin tuo kvantifiointi ja Kruskall-Wallisin testi. Geoinformatiikan taidot kehittyivät kaikilla opiskelijoilla selvästi kurssin aikana. Erityisen paljon kehittyivät konkreettiseen tekemiseen liittyvät geoinformatiikan taidot, mutta myös hahmottamiseen liittyvät taidot kehittyivät. Tulevaisuuden taidoissa ei ole havaittavissa yhtä voimakasta kehitystä, mutta osalla opiskelijoista esimerkiksi työvälineiden hallintataidot kehittyivät jonkin verran. Opetustavoista tulevaisuuden taitoja kehittivät eniten itsenäiset tehtävät ja geoinformatiikan taitoja opettajajohtoinen opetus sekä itsenäiset tehtävät. Tulevaisuudessa tärkeinä taitoina pidettiin erityisesti vieraskielisten lähteiden käyttötaitoja, ongelmanratkaisua sekä tietokoneohjelmien käyttötaitoja. Sähköisyys vaikutti suurimmalla osalla opiskelijoista oppimiseen ja motivaatioon positiivisesti, mutta osa piti sähköisyyttä myös negatiivisena asiana. Negatiivinen suhtautuminen sähköisyyteen ei kuitenkaan kvantitatiivisen testauksen mukaan vaikuttanut negatiivisesti kurssilla saatuihin arvosanoihin. Tämän tutkimuksen mukaan erityisesti geoinformatiikan taidot kehittyvät sähköisesti toteutetulla Aluetutkimus-kurssilla. Myös aiemmissa tutkimuksissa geoinformatiikan taitojen on todettu kehittyvän vahvasti maantieteen opetuksessa. Tulevaisuuden taidot kehittyivät kurssilla jonkin verran, mikä puolestaan poikkeaa aiemmin Suomessa tehdystä tutkimuksesta. Kyseessä on kuitenkin tapaustutkimus, joten tuloksia on hankala yleistää suurempaan mittakaavaan. Tämän vuoksi jatkotutkimusta aiheesta kannattaa tehdä esimerkiksi muissa aineissa ja pitkittäistutkimuksena.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanne Mäenpää, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.