University of Oulu

Koulukirjasto oppilaiden osallisuuden edistäjänä : tapaustutkimus Linnanmaan alakoulun koulukirjastosta

Saved in:
Author: Härkönen, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703301410
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Härkönen, 2017
Publish Date: 2017-03-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hirvonen, Noora
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Description:
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen koulukirjaston roolia osallisuuden edistäjänä. Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus ja tutkimukseni kohteena on Oulun normaalikoulun Linnanmaan yksikön alakoulun koulukirjasto. Tutkimukseni tavoitteena on tutkia koulukirjaston roolia tutkittavan koulun toiminnassa sekä sitä, kuinka koulukirjasto lisää tai voisi lisätä oppilaiden osallisuutta. Tutkimukseni aineistonkeruumenetelminä ovat haastattelu sekä kysely ja tutkimusaineistoni koostuu kahden koulun opettajan haastattelusta sekä kolmentoista kuudesluokkalaisen oppilaan kyselyvastauksista. Tutkimusaineistoa analysoin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan tutkittavalla koulukirjastolla on merkittävä rooli koulun toiminnassa. Kirjasto on tärkeä osa koulun arkea ja sen tarjoamia mahdollisuuksia pyritään huomioimaan opetuksessa. Koulukirjastotoimintaa halutaan kehittää aktiivisesti ja toimintaa pyritään kehittämään siihen suuntaan, että koulukirjasto toimii koko koulun keskuksena, jossa kaikilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja osallistumaan. Koulukirjastolla on tärkeä rooli myös oppimisympäristönä ja merkityksellisten oppimiskokemuksien tuottajana sekä lukemaan innostajana. Koulukirjastotoiminta lisää oppilaiden osallisuutta ja toimintaan osallistumista pidetään tärkeänä. Oppilaiden osallisuus lisääntyy koulukirjastotoiminnan myötä, koska kaikilla oppilailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja osallistumaan toimintaan. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan koulukirjaston toimintaan esittämällä omia ideoitaan ja mielipiteitään, jotka pyritään ottamaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Suunnittelutyöhön osallistumisen lisäksi oppilaat otetaan mukaan myös toiminnan toteutukseen. Tämän myötä oppilaat pääsevät ottamaan vastuuta, joka vahvistaa koulukirjaston osallistavaa roolia ja antaa oppilaille mahdollisuuksia hoitaa luotettavuutta vaativia tehtäviä. Koulukirjastotoiminnan osallistava rooli nähdään erityisesti oppilaille merkittävänä. Koulukirjaston osallistava rooli voisi vahvistua, mikäli kirjaston olisi mahdollista olla auki nykyistä enemmän, siellä työskentelisi henkilö kokopäiväisesti ja siellä järjestettäisiin vielä enemmän toimintaa. Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, koska kyseessä on tapaustutkimus, mutta tutkimuksesta saatiin uusia näkökulmia tutkittavan koulun koulukirjastotoimintaan sekä kirjaston tarjoamiin mahdollisuuksiin oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi. Jatkotutkimuksissa koulukirjastojen asemaa ja osallistavaa roolia tulisi tutkia laajemmassa kontekstissa, jotta tulosten yleistäminen olisi mahdollista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Härkönen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.