University of Oulu

Sukupuoli peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa

Saved in:
Author: Ahva, Laura1; Keränen, Nilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703301413
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ahva; N. Keränen, 2017
Publish Date: 2017-04-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee sitä, miten sukupuolta on tutkimuskirjallisuuden mukaan käsitelty suomalaisissa peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa. Aihetta on tutkittu vain vähän, joten uuden tutkimuksen tekeminen on tarpeellista. Aiheemme valikoitumiseen on vaikuttanut kiinnostuksemme sukupuolivastuulliseen ja tasa-arvoa edistävään kasvatukseen, sekä sen toimeenpanoa peruskouluissa velvoittaviin tekijöihin. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa niistä rakenteista, jotka vaikuttavat oppilaiden kuvan sukupuolesta muotoutumiseen, ja jotka ovat näin myös rakentamassa sukupuolta ilmiönä.

Tutkimuskysymyksemme on: Miten sukupuolta on tutkimuskirjallisuuden perusteella käsitelty suomalaisissa vuosien 1985 ja 1994 peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa sekä vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa? Tutkimusta tarkentavat ja syventävät alakysymyksemme ovat: 1. Millä tavoin peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet heijastelevat sukupuolen essentialistisia ja toisaalta sosiokulttuurisesta rakentuneisuudesta lähteviä teorioita? 2. Millä tavoin peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet heijastelevat sukupuolistavaa, sukupuolineutraalia sekä sukupuolisensitiivistä tai sukupuolivastuullista suhtautumistapaa? Tutkimus on toteutettu systemaattisena ja narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Lähteitä tutkimuksessa on käytetty monipuolisesti sekä kriittisesti valikoiden.

Suomalaiset peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ovat merkittävimpiä peruskouluopetusta ohjanneista ja ohjaavista asiakirjoista, eikä ole yhdentekevää, kuinka sukupuoli niissä näyttäytyy. Opetussuunnitelmien perusteita voidaan tarkastella asiakirjana, joka on vaikuttamassa oppilaiden kuvaan sukupuolesta, mutta tutkimuskirjallisuuden mukaan vuosien 1985, 1994 sekä 2004 opetussuunnitelmatekstit eivät vaikuta ottavan tätä vaikutusvaltaansa juuri millään tavoin huomioon. Opetussuunnitelmatekstit ovat pääasiassa sukupuolineutraalisti kirjoitettuja asiakirjoja, mutta myös joitain poikkeamia tästä neutraaliudesta on löydetty.

Sukupuolta suomalaisissa opetussuunnitelmissa on tutkittu verrattain vähän ja noista tutkimuksista vielä mikään ei ole kohdistunut tuoreimpiin, vuonna 2014 julkaistuihin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Aiomme jatkotutkimuksena tälle kandidaatintutkielmalle tutkia pro gradu -tutkimuksessamme sukupuolta peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tähän teoreettiseen viitekehykseen nojaten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Ahva; Nilla Keränen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.