University of Oulu

”Nää oot runnoilija. Ookko nää taijjekoulusa? Sieltä nää löyvvät ihmisen” : Oulun seudun murre Miss Farkku-Suomi -elokuvassa

Saved in:
Author: Södö, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704061435
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Södö, 2017
Publish Date: 2017-04-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Tutkin pro gradu -tutkielmassani Miss Farkku-Suomi -elokuvan (2012) Oulun seudun murteen variaatiota sosiolingvistisestä näkökulmasta. Valitsin tutkittaviksi kielenpiirteikseni Oulun seudun murteelle tyypilliset svaavokaalin, yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit, inessiivin päätevariantit, yleisgeminaation sekä jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää Oulun seudun murteesta tehtyjen pro gradu -tutkielmien avulla, kuinka autenttista murretta elokuvassa käytetään sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Halusin myös selvittää, edustaako elokuvassa käytetty murre parhaiten Oulun kaupunkialueen vai sen ympärysalueiden murretta. Käytin aineistolähtöisessä analyysissäni sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää. Keräsin tutkimusmateriaalini litteroimalla elokuvan repliikit (ks. litterointiperiaatteet luvusta 4.2.). Sen jälkeen poimin litteraatista kaikki tutkimani kielenpiirteet yksi kerrallaan ja laskin kunkin kielenpiirteen frekvenssin ja prosenttiosuuden (luku 5). Analyysiäni varten laskin vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmien kielenpiirteiden variaation yhdeksi keskiarvoksi, sillä tutkielmissa taustamuuttujina on käytetty sukupuolen lisäksi usein myös koulutustaustaa ja ikää. Tutkimukseni kuuluu sosiolingvistiseen variaationtutkimukseen, koska vertailen tutkimieni kielenpiirteiden edustumista myös sukupuolten välillä (ks. luku 6). Työssäni on myös asuinpaikkaan liittyvä aspekti, sillä vertaan elokuvassa käytettävää murretta Oulun seudun murteen puhuma-alueeseen. Tutkimustulosteni perusteella Miss Farkku-Suomi -elokuvan murre edustaa hyvin autenttista Oulun seudun murretta. Naispuolisten henkilöiden murre edustaa murteellisempaa Oulun kaupunkialueen ympärysalueiden eli maaseudun murretta ja miespuolisten henkilöiden murre Oulun kaupunkialueen murretta. Ainoat kielenpiirteet, jotka eivät edusta Oulun seudun murretta vertailuaineistoni perusteella, ovat yksikön 2. persoonan pronominin ja jälkitavujen eA-yhtymien variaatio. Kiinnitin analyysissäni huomiota myös niihin kielenpiirteisiin, jotka eivät ole Oulun seudun murteelle tyypillisiä. A:n loppuheitto ja itämurteiden erikoisgeminaatio ovat elokuvassa esiintyviä kielenpiirteitä, jotka eivät kuulu vertailuaineistoni perusteella Oulun seudun murteeseen. Lisäksi elokuvassa on muutama kumma tapaus, joissa murteellinen variantti ei ole mahdollinen. Näitä ovat svaavokaalin edustuminen lt-yhtymässä ja geminaation käyttö sirkus-sanueessa. Sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa on selvinnyt, että naiset ja tytöt suosivat puheessaan standardivariantteja ja laajalle murteisiin levinneitä leimaamattomia puhekielen piirteitä poikia ja miehiä enemmän. Hypoteesini tämän perusteella oli, että näin on myös elokuvassa. Miss Farkku-Suomi -elokuvan nais- ja miespuolisten henkilöiden käyttämästä murteesta onkin löydettävissä eroja autenttisen puheen tavoin. Elokuvassa käytetty murre ei kuitenkaan tue aikaisempia sosiolingvistisiä tutkimuksia siitä, että naiset olisivat miehiä yleiskielisempiä: naispuoliset henkilöt ovat viidessä tutkimassani kielenpiirteessä murteellisempia kuin miespuoliset henkilöt. Sosiolingvistisestä variaationtutkimuksen näkökulmasta katsottuna Miss Farkku-Suomi -elokuvassa käytetty murre ei edusta sukupuoltenvälistä autenttista puhetapaa. Elokuvan katsojalle on tärkeintä kuitenkin se, että hän tunnistaa elokuvassa olevan murteen Oulun seudun murteeksi. Jos elokuvan murteen onnistuneisuutta tarkastelee kansandialektologisesta näkökulmasta, voidaan todeta, että sekä nais- että miespuoliset henkilöt onnistuvat saavuttamaan todentuntuisena pidettävän Oulun seudun murteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Södö, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.