University of Oulu

”Ku käyää hakemassa nii sit voi niinku höplötellä” : eteistilanteiden merkitys kasvatuskumppanuuden toteutumiseen vanhempien näkökulmasta

Saved in:
Author: Mattila, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704081450
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Mattila, 2017
Publish Date: 2017-04-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Kyrönlampi, Taina
Description:
Pro graduni on laadullinen tutkimus eteistilanteiden, eli lasten tulo- ja hakutilanteiden, merkityksestä kasvatuskumppanuuden toteutumiseen vanhempien näkökulmasta. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyötä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on saada arvokasta tietoa vanhemmilta eteistilanteisiin ja kasvatuskumppanuuteen liittyen sekä korostaa näin eteistilanteita päiväkodin arjessa. Eteistilanteet saattavat usein lyhytkestoisuudessaan vain hujahtaa ohi, eikä niihin tule erityisesti kiinnitettyä huomiota. Olisi kuitenkin merkittävää huomioida nämä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan päivittäiset kohtaamiset. Tutkimuksessa haen vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen. Päätutkimusongelman kautta pyrin selvittämään, millainen merkitys eteistilanteilla on kasvatuskumppanuuden toteutumiseen vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksen alaongelmana selvitän, millaisia mahdollisia haasteellisia tekijöitä eteistilanteissa kohdataan. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kasvatuskumppanuuden teoreettisesta määrittelystä Bronfenbrennerin ekologisen teorian ja ekokulttuurisen teorian kautta. Teoriaosassa ovat vahvasti myös läsnä kasvatuskumppanuutta ohjaavat asiakirjat. Lisäksi määrittelen vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa sekä kasvatuskumppanuutta kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten kautta. Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla viittä vanhempaa teemahaastattelulla. Aineiston analysointiin on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksen eettistä näkökulmaa ja luotettavuutta on arvioitu koko tutkimuksen prosessin ajan. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että vanhemmat pitävät eteistilanteita merkityksellisinä kasvatuskumppanuuden toteutumisen kannalta. Vanhemmat kuvaavat kasvatuskumppanuuden toteutuvan päiväkodissa pääsääntöisesti ennalta sovittujen kasvatuskeskustelujen lisäksi juuri päivittäisissä kohtaamisissa, aamuisin ja iltapäivisin. Kasvatuskumppanuutta korostetaan tärkeänä osana lapsen varhaiskasvatusta, joten sen toteutumiseen arjessa tulee kiinnittää myös huomiota. Eteistilanteiden merkitys korostuu myös tilanteissa tapahtuvan keskustelun kautta. Vanhemmat kokevat tärkeäksi saada keskustella päivittäin kasvattajien kanssa kuulumisista ja muista lapseen liittyvistä asioista. Vanhempien mukaan kiire, useamman vanhemman yhtäaikainen olo sekä tilanteiden päällekkäisyydet tuovat eniten haasteita eteistilanteisiin. Tuloksista ilmenneiden haasteiden kautta eteisitilanteita pystytään kehittämään, ja luomaan näin toimivampia ja kasvatuskumppanuutta tukevia tilanteita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Mattila, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.