University of Oulu

Näkyvä auktoriteetti : opettajan ulkoasun merkitys

Saved in:
Author: Alajoki, Miina-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704081457
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-M. Alajoki, 2017
Publish Date: 2017-04-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyöni tarkastelee opettajan ulkoasua ja sen vaikutusta opettajan auktoriteettiin. Aihe on ajankohtainen niin julkisessa keskustelussa kuin koulumaailmassakin. Tutkimuskohteena opettajan ulkoasu on suhteellisen tuore eikä aiempaa suoraa tutkimustietoa ole laajasti. Auktoriteettia taas on tutkittu laajasti jo vuosikymmenien ajan. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, mitä odotuksia opettajan ulkoasulle asetetaan ja miten opettaja nähdään yhteiskunnassa. Tarkastelen myös onko opettajan ulkoasulla vaikutusta opettajan auktoriteettiin oppilaiden ja huoltajien osalta. Tuon esille opettajan ulkoasuun ja auktoriteettiin liittyvän itse muotoilemani käsitteen; näkyvä auktoriteetti. Tarkastelen tutkielmani aihetta sosiokulttuurisesta näkökulmasta, sillä sosiaaliset kanssakäymiset ja kulttuuri muokkaavat ja tuottavat ulkoasua sekä sen kokemista. Ulkoasu ja pukeutuminen ovat tapa kommunikoida ympäröivän maailman kanssa. Tutkielmani avaa aihetta aiempiin tutkimuksiin ja tieteelliseen kirjallisuuteen pohjaten. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Mitä odotuksia opettajan ulkoasulle asetetaan? 2. Millainen vaikutus opettajan ulkoasulla on opettajan auktoriteettiin? Konteksti ja paikka täytyisi aina ottaa huomioon ulkoasusta puhuttaessa. Opettaja on jatkuvasti katseiden ja arvostelun kohteena sekä toimii oppilaille usein roolimallina. Opettajan ulkoasulle onkin useita julkilausumattomia sääntöjä. Yleisesti opettajalta vaaditaan siistiä, huoliteltua ja asiallista ulkoasua. Tiukkoja vaatteita, lyhyitä hameita ja avaria kaula-aukkoja paheksutaan. Stereotyyppisesti opettaja nähdään Marimekon paidassa ja farkuissa. Yhdistelmää kutsutaankin opettajan univormuksi. Opettajan identiteetti ja persoonallisuus vaikuttavat opettajan ulkoasuun. Opettajat itse tuottavat käsityksiä siitä, miltä heidän tulisi näyttää. Opettajan ulkoasulla nähdään olevan vaikutus opettajan auktoriteettiin. Ulkoasulla välitetään tietynlaisia asioita ja arvoja. Niin sanotulla oikeantyylisellä pukeutumisella opettaja voi lisätä uskottavuuttaan. Miellyttävän näköinen henkilö arvioidaan usein pätevämmäksi kuin henkilö, jonka ulkoasu on ristiriitainen tai epämiellyttävä. Näkyvällä auktoriteetilla on asema opettajan pedagogisen auktoriteetin rinnalla. Eniten auktoriteettiasemansa eteen työtä täytyy ulkoasunsa takia tehdä nuorten opettajien, jotka pukeutuvat epäsovinnaisesti ja huomiota herättävästi. Toisaalta nuorten huoltajien käsitykset ulkoasusta ovat erilaisia vanhempaan sukupolveen nähden, sillä yhteiskunnan muuttuessa muuttuvat myös käsitykset opettajan ulkoasusta ja auktoriteetista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miina-Maria Alajoki, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.