University of Oulu

Esikielelliset taidot 18 ja 24 kuukauden iässä sekä niiden yhteydet sanastoon 24, 30 ja 36 kuukauden iässä

Saved in:
Author: Keskitalo, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704131489
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Keskitalo, 2017
Publish Date: 2017-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paavola-Ruotsalainen, Leila
Reviewer: Välimaa, Taina
Paavola-Ruotsalainen, Leila
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella lasten esikielellisten taitojen ja varhaisen kielellisen kehityksen jatkumollisuutta 18–36 kuukauden iässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten esikielellisiä taitoja 18 ja 24 kuukauden iässä sekä niiden yhteyttä toisiinsa. Tutkimuksessa selvitettiin myös varhaisen 24 kuukauden ikäpisteen ymmärtävän ja tuottavan sanaston yhteyttä myöhempään 30 ja 36 kuukauden ikäpisteen sanastoon. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, onko esikielellisillä taidoilla 18 ja 24 kuukauden ikäpisteessä yhteyttä sanastoon 24, 30 ja 36 kuukauden ikäpisteissä. Tutkimukseen osallistui 30 lasta, joita tutkittiin 18, 24, 30 ja 36 kuukauden ikäpisteissä. Vanhemmat täyttivät esikielellisiä taitoja kartoittavan ESIKKO-kyselyn 18 ja 24 kuukauden iässä ja tuotettujen sanojen määrää kartoittavan MCDI-lomakkeen osion 24 ja 30 kuukauden iässä. Lisäksi lasten ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa arvioitiin puheterapeutin toimesta kuvasanavarastotestien avulla 24 ja 36 kuukauden ikäpisteissä. Tulokset osoittivat, että 18 kuukauden ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation ja puheen tuottamisen osa-alueilla sekä kokonaispisteillä oli vahvin yhteys 24 kuukauden ikäpisteen esikielellisiin taitoihin. Vastaavasti 18 kuukauden ikäpisteen ymmärtämisen osa-alueella oli heikoin yhteys esikielellisiin taitoihin 24 kuukauden iässä. Sanaston tarkastelussa selvisi, että MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrällä ja tuottavan kuvasanavarastotestin pisteillä 24 kuukauden ikäpisteessä oli voimakkaimmat yhteydet MCDI-lomakkeen tuotettujen sanojen määrään 30 kuukauden iässä ja tuottavaan kuvasanavarastoon 36 kuukauden iässä. Ymmärtävään kuvasanavarastotestiin tuottavilla sanastotesteillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Ymmärtävällä kuvasanavarastotestillä 24 kuukauden ikäpisteessä oli keskinkertainen yhteys MCDI lomakkeen tuotettujen sanojen määrään 30 kuukauden iässä sekä ymmärtävään ja tuottavaan kuvasanavarastoon 36 kuukauden iässä. ESIKKO-kyselyn osalta sosiaalisen kommunikaation ja puheen tuottamisen osa-alueet sekä kokonaispisteet 18 ja 24 kuukauden ikäpisteissä olivat voimakkaimmin yhteydessä sanastoon. Ymmärtämisen osa-alue 18 ja 24 kuukauden ikäpisteissä oli puolestaan heikoiten yhteydessä sanastoon. Sosiaalisen kommunikaation ja puheen tuottamisen osa-alueet sekä kokonaispisteet näyttäisivät ennustavan eniten myöhempää tuottavaa sanastoa. Tulokset olivat osittain samansuuntaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Tämän tutkimuksen perusteella puheterapeuttien kannattaa kliinisessä työssä kiinnittää huomiota ESIKKO-kyselyn sosiaalisen kommunikaation ja puheen tuottamisen osa-alueisiin sekä kokonaispisteisiin, sillä ne voivat ennustaa esikielellisiä taitoja 24 kuukauden iässä sekä tuottavaa sanastoa 30 ja 36 kuukauden iässä. Ymmärtämistä on kuitenkin syytä tutkia esikielellisten taitojen ohella vielä erikseen, sillä ESIKKO-kyselyn ymmärtämisen osa-alueella oli vain vähän yhteyksiä myöhempään sanastoon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Keskitalo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.