University of Oulu

Heteronormin toisintaminen ja purkaminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Keskitalo, Pirita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251536
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Keskitalo, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Heteronormi sisältää ajattelutavan, jonka mukaan on olemassa vain kahta eri sukupuolta ja näillä nähdään olevan erilaiset, niille ominaiset ominaisuudet. Feminiinisten naisten ja maskuliinisten miesten väliset suhteet nähdään hierarkkisina ja heteroseksuaalisina. Näin ollen heteronormi sulkee ulkopuolelleen ja tekee näkymättömiksi muut kuin heteronormin mukaiset sukupuolet ja seksuaalisuuden muodot. Heteronormi on syrjivä normi jonka ylläpitäminen on esteenä koulujen tasa-arvon toteutumiselle ja se voidaan nähdä kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneena useiden eri toistojen kautta. Tämän valtarakenteen merkittävänä ylläpitäjänä voidaan pitää kasvatusinstituutioita, joista katseeni sijoittuu tässä tutkimuksessa peruskouluun. Kandidaatintutkielmani on laaja kirjallisuuskatsaus jossa tutustun heteronormin ja siihen liittyvien normien käsitteistöön. Haluan tuoda näkyviksi heteronormin ulkopuolelle jäävät sukupuolen ja seksuaalisuuden muodot ja tehdä ne mahdollisiksi. Tutkimuksessa pyrin tuomaan esille peruskoulujen heteronormatiiviset käytännöt ja mahdollisuudet niiden purkamiseen. Taustateoriana käytän tässä Judith Butlerin teoriaa sukupuolen performatiivisuudesta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mitä heteronormatiivisuus on? 2) Mitä sukupuolella ja seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan? 3) Miten heteronormatiivisuutta toisinnetaan ja puretaan peruskoulussa? Suomessa oikeudellisia sukupuolia on kaksi ja niistä jokainen saa jommankumman heti synnytyslaitoksella. Tämä biologiseksi kutsuttu sukupuoli nähdään jähmettyneenä ja sen raamittamana tehdään oletuksia ihmisestä ja siitä ajatellaan seuraavan myös sama sukupuoli-identiteetti. Tässä tutkimuksessa sukupuoli ymmärretään moninaisena ja jatkuvana, jota ei voi määritellä ulkopuolelta vaan se on itsemäärittelykysymys. Kun kaksi sukupuolta tuntevat toisiinsa seksuaalista tai emotionaalista vetovoimaa, puhutaan seksuaalisesta suuntautumisesta. Seksuaalisen suuntautumisen määrittäminen riippuu siitä miten suhteen osapuolet ovat määritelleet itse oman sukupuolensa. On myös olemassa ihmisiä jotka eivät halua luokitella itseään mihinkään sukupuolen — tai seksuaalisuuden suuntautuneisuuden luokkaan. Heteronormin mukaisia kuvia, tekstejä ja puhetta toistetaan peruskoulun arjessa ja se näkyy myös fyysisissä oppimisympäristöissä ja yleisissä käytänteissä. Heteronormia on myös mahdollista purkaa, mutta se vaatii näiden syrjivien normien tiedostamisen. Kun ne ymmärretään ja tiedostetaan, niin opetuksesta voi tehdä heteronormikriittistä ja toistaa sukupuolta ja seksuaalisuutta moninaisemmin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pirita Keskitalo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.