University of Oulu

Sosioemotionaaliset oppimistavoitteet ja pallopelit alakoulun liikuntaopetuksessa

Saved in:
Author: Koskela, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251547
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Koskela, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmassa tarkasteltiin liikunnanopetuksen oppimistavoitteita yleisestä, pallopelien kuin myös sosioemotionaalisesta näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena oli avata liikunnan oppimistavoitteiden merkityksiä. Tarkoituksena oli haastaa erityisesti peruskoulun alakoulujen opettajia miettimään ja tiedostamaan liikuntatunneille asettamiaan oppimistavoitteitaan. Tutkimukset osoittavat, että tavoitteiden täyttymisen eteen tulee tehdä monenlaisia ponnisteluja. Tärkeänä huomiona esille nousi se, että oppitunneille on asetettu tarkoituksenmukaiset ja realistiset oppimistavoitteet. Tutkielman ensimmäisessä osiossa tarkasteltiin niitä yleisiä oppimistavoitteita, joita valtakunnalliset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 asettavat liikunnanopetukselle. Tarkastelussa eroteltiin vuosiluokat 1–2 ja 3–6, kuten on tehty myös opetussuunnitelman perusteissa. Liikunnan oppimistavoitteiden lisäksi tarkasteltiin laaja-alaisia oppimistavoitteita, joita tulee sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin. Toisessa osiossa liikunnan oppimistavoitteita lähestyttiin pallopelien näkökulmasta. Ensin avattiin sitä, mitä pallopelit ovat, ja minkälainen rooli niillä on liikunnanopetuksessa peruskoulun alakoulussa. Sen jälkeen tarkasteltiin sitä, miten eri oppimistavoitteet sopivat pallopeleihin. Tutkielman valossa, ja myös aikaisemman tutkimuksen pohjalta on todettavissa, että pallopelit ovat varsin monipuolinen liikuntamuoto, ja ne täyttävät monia tavoitteita, joita liikunnanopetukselle asetetaan. Tutkielman pohjalta on havaittavissa, että osa tavoitteista sopii vielä erityisen hyvin pallopeleihin verrattuna muihin koululiikunnan muotoihin. Tutkielman kolmannessa osiossa nostettiin esille liikunnan sosioemotionaalinen puoli. Aluksi avattiin sosioemotionaalisen kompetenssin käsitettä, johon liittyvät läheisesti myös käsitteet sosiaalinen kompetenssi ja emotionaalinen kompetenssi. Käsitteiden avaamisen jälkeen tarkasteltiin liikunnan oppimistavoitteita sosioemotionaalisen kompetenssin kautta. Tutkielmassa vahvistettiin jo aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että liikunta on erityinen oppiaine opettaa sosioemotionaalisia taitoja. Liikunnan erityispiirteen todettiin olevan siinä, että oppilaat kokevat tuntien aikana monenlaisia ristiriitoja ja tunteita, jotka vaativat välitöntä käsittelyä. Tutkielmassa ilmeni, että opetussuunnitelman perusteiden lisäksi liikunnanopetukseen ja tavoitteiden asettamiseen vaikuttivat myös muut asiat. Tarkennetut kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat osaltaan vaikuttamassa tavoitteiden asetteluun. Myös erilaiset piilo-opetussuunnitelmat ja koulujen vaihtelevat resurssit vaikuttavat liikunnanopetukseen ja sen tavoitteisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Koskela, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.