University of Oulu

Vapaa-ajan liikunta ja urheilu alaikäisen maahanmuuttajan kotoutumisessa

Saved in:
Author: Leino, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251548
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Leino, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten alaikäisen maahanmuuttajan vapaa-ajan liikunnan tai urheilun harrastaminen vaikuttaa kotoutumiseen. Lisäksi tarkasteltiin, miten kotouttamista edistävää liikuntaa tulisi toteuttaa. Tehokkaita kotoutumista edistäviä käytäntöjä nähtiin tarpeelliseksi selvittää kasvavan Suomeen muuton aiheuttaman tarpeen vuoksi. Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat ovat ikärakenteeltaan nuoria, joten alaikäisten maahanmuuttajien kotoutumiseen on tarpeellista kiinnittää huomiota. Tutkielmassa käytetyt lähteet osoittivat, että liikuntaa ja urheilua käytetään alaikäisten maahanmuuttajien kotoutumisen välineenä Suomessa. Liikunnan sopivuutta kotoutumisen tukijana käsittävissä tutkimuksissa alaikäiset olivat harvoin tutkimuksen kohteina. Tämän tutkielman avulla selvitetään, voiko vapaa-ajan liikunnan ja urheilun harrastaminen toimia kotouttavana mekanismina. Tutkielma ottaa myös kantaa yhteiskunnassa vallitsevaan liikunnan ja urheilun positiiviseen eetokseen. Kannan ottaminen tapahtuu aiempien tutkimustulosten kokoamisella ja niiden vertailulla. Tutkielman avulla pystyy hahmottamaan kokonaiskuvan alaikäisten maahanmuuttajien liikunnan kentästä. Lähteinä tutkielmassa toimivat Suomalaiset liikunnan ja urheilun, sekä kotoutumisen yhdistävät tutkimukset. Suurin osa lähteinä käytetyistä tutkimuksista ei fokusoitunut suoraan alaikäisiin maahanmuuttajiin. Lähteiden käytössä käytettiin siksi hyvin kriittistä otetta. Täten niiden perusteella löydettiin alaikäisten kotoutumista koskevia yleistyksiä. Lähteinä toimi myös muutamia ulkomaalaisia tutkimuksia. Etenkin teoreettisen viitekehyksen kohdalla nämä korostuivat. Tutkielma osoittaa, että vapaa-ajan liikunta ja urheilu voivat toimia kotoutumista edistävänä välineenä. Vaikutukset kotoutumiselle ovat kuitenkin yksilöllisiä. Toiminnan tulee hyötyjen saavuttamiseksi olla hyvin järjestettyä ja kulttuurisesti sensitiivistä. Liikunta ja urheilu tulisi järjestää kohderyhmälähtöisenä, matalan kynnyksen toimintana. Monikulttuuriset ryhmät edistivät parhaiten kotoutumista. Tutkielma osoittaa, että liikkumaan pääsemisen esteet ovat moninaisia. Siksi erityistä huomiota tulisikin kiinnittää siihen, miten maahanmuuttajat liikunnan ja urheilun pariin pääsevät. Ilman liikkumaan pääsemistä ei voida saavuttaa sen kotoutumista edistäviä mekanismeja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Leino, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.