University of Oulu

Psykologisen pääoman voimavarat oppilashuollon henkilöstön puheissa

Saved in:
Author: Borén, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251553
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Borén, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman lähtökohtana oli yksilön työhyvinvointia edistävien ja ylläpitävien voimavarojen tarkastelu. Vuonna 1998 alkunsa saanut positiivinen psykologia on vaikuttanut työhyvinvoinnin tarkastelun muuttumisen enemmän myönteisiin tekijöihin. Positiivinen psykologia tutkii vahvuuksia ja voimavaroja, joita vahvistamalla voidaan edistää hyvinvointia. Kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin lähtökohta on voimavarakeskeinen. Mallissa psykologinen pääoma on keskeinen osa yksilön hyvinvointia, ja on näin ollen yksi työhyvinvointia edistävä tekijä. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia psykologisen pääoman voimavaroja oppilashuollon henkilöstön puheissa esiintyy. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineisto koostui 45 tiivistelmästä. Tiivistelmät oli laadittu Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikan SOLMU-koulutuksiin osallistuneiden oppilashuollon henkilöstön ohjauskeskusteluista. Oppilashuollon henkilöstöön lukeutuvat muun muassa rehtorit, erityisopettajat, koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat, koululääkärit ja koulukuraattorit. Tutkielman analyysimenetelmänä oli teoriaohjaava sisällönanalyysi, jota jatkettiin kvantifioimalla. Tutkimustuloksissa aineistosta löytyi psykologisen pääoman neljää voimavaraa: itseluottamusta, toiveikkuutta, optimismia ja sinnikkyyttä. Ilmaisujen sisällöt edustivat psykologisen pääomaa voimavaroja monipuolisesti. Itseluottamus ilmeni muun muassa myönteisenä suhtautumisena omiin kykyihin onnistua tehtävissään. Toiveikkuus näyttäytyi luovuutena sekä tahtovoimana ja keinovoimana saavuttaa tavoitteita. Yleinen positiivinen asennoituminen työhön ja luottamus siihen, että asiat onnistuvat ja järjestyvät parhain päin edusti optimismia. Jaksaminen eri muodoissa kuvasti puolestaan sinnikkyyden voimavaraa. Määrällisesti puheissa esiintyi eniten itseluottamusta, toiveikkuuden ilmetessä lähes saman verran. Sinnikkyyttä ja optimismia esiintyi puolestaan edellisiä vähemmän. Tämän tutkielman tulokset eivät ole yleistettävissä. Psykologisen pääoman voimavarojen esille nostaminen tarjoaa kuitenkin tärkeää tietoa niiden myönteisistä vaikutuksista työhyvinvointiin ja sitä kautta myös organisaation tuloksellisuuteen. Yksilön kannalta työelämän jatkuvien muutosten myötä vastuu omasta työurasta ja sen kehittämisestä siirtyy enenevästi yksilön omalle vastuulle. Omien voimavarojen ylläpitäminen ja kehittäminen tulee näin ollen yhä tärkeämmäksi, ja tässä yhteydessä on hyvä huomioida psykologisen pääoman merkitys hyvinvoinnin kannalta. Tutkielman tietoja voi hyödyntää psykologisen pääoman merkityksen huomioimisesta ja kehittämisestä työhyvinvoinnin edistämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Borén, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.