University of Oulu

Esikoululaisesta koululaiseksi

Saved in:
Author: Leinonen, Pasi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251555
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Leinonen, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Puroila, Anna-Maija
Description:
Pro graduni on laadullinen tutkimus, jossa selvitetään esikoulussa olevien lasten kokemuksia liittyen esikouluvuoteen ja heidän odotuksiaan kouluun siirtymisestä. Tutkimuksessa on käytetty narratiivista tutkimusmenetelmää, jossa pyritään tulkitsemaan kerrottua ja saamaan kertomuksista esille keskeiset merkitykset. Tutkimuksen tarkoitus on antaa nivelvaiheessa työskenteleville aikuisille ja lasten vanhemmille lisätietoa siitä, mitä asioita lapset pitävät tärkeinä esikoulussa ja mitä he odottavat kouluun siirtymisestä. Tutkimuksessa on kaksi päätutkimuskysymystä: ”Millaisia kokemuksia esikouluikäisillä lapsilla on esikoulusta” ja ”Millaisia odotuksia esikouluikäisillä lapsilla on kouluun siirtymisestä”. Lisäksi tutkimuskysymykseksi nousi aineiston analyysivaiheessa: ”Kouluun lähtevien lasten kokemuksia kouluun tutustumispäivästä”. Tutkimukseen osallistui 7 esikouluikäistä lasta. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lapset ottivat tabletilla kuvia niistä asioista ja paikoista, jotka kokivat tärkeiksi ja mukaviksi esikouluvuoden aikana. Tutkimuksen toisessa vaiheessa keskustelin (haastattelin) lasten kanssa kuviin liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista. Tutkimuksen aineisto on analysoitu narratiivien analyysilla ja teoriaohjaavalla analyysilla. Tutkimuksen eettistä näkökulmaa ja luotettavuutta on pyritty arvioimaan koko tutkimuksen teon ajan. Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sisältyy käsitteiden lapsuudentutkimus, esikoulu ja koulu toimintaympäristönä, leikki sekä lapsi valokuvaajana määrittelystä. Edellä mainitut termit määrittelen kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten avulla. Tutkimuksen tulosten mukaan lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset kertoivat positiivista kokemuksistaan leikin parissa ja kertoivat sen olleen mukavin asia esikouluvuoden aikana. Lisäksi mukavuudentunnetta olivat tarjonneet erilaiset pelit ja leikit. Jokainen tutkimukseen osallistunut lapsi oli oppinut lukemaan esikouluvuoden aikana, jonka lisäksi lapset kertoivat harjoitelleen ja oppineen erilaisia matemaattisia taitoja. Lapsien kertomuksen mukaan he odottivat koulussa olevan paljon läksyjen ja tehtävien tekoa. Lapset olivat huolissaan siitä, että onko koulussa enää aikaa leikille, vai onko koulupäivät varattu tehtävien tekemiselle. Toisaalta, lapset kuitenkin odottivat, että ainakin välitunnilla on aikaa ja mahdollisuuksia leikeille. Pääsääntöisesti lapset olivat siirtymässä kouluun innostuneina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pasi Leinonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.