University of Oulu

Liikunnan muutokset tavoitteiden ja sisältöjen osalta valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa 1925–2014

Saved in:
Author: Perälä, Heikki1; Seppälä, Esko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 115
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251557
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Perälä ; E. Seppälä, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Rahikkala, Ari
Description:
Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on selvittää liikunnanopetuksen tavoitteissa ja sisällöissä tapahtuneet muutokset valtakunnallisissa komiteanmietinnöissä ja opetussuunnitelmissa aikavälillä 1925–2014. Teoreettinen viitekehys rakentuu liikuntakasvatuksen historiasta yleisellä tasolla, koulun liikunnallisesta toimintakulttuurista sekä fyysisen aktiivisuuden merkityksestä alakouluikäiselle lapselle. Teoriaosuudessa tarkastellaan lisäksi opetussuunnitelmaa liikunnanopetuksen perustana. Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan syksyllä 2016, ja se vaikutti liikunnanopetukseen. Tämän tutkimuksen avulla haluttiin lisätä tietoutta liikunnanopetuksessa tapahtuneista muutoksista, mikä syvensi aiempaa tutkimustietoa keskittymällä pelkästään liikunnanopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Tutkimus on laadullinen tutkimus, ja tutkimusaineisto koostuu seitsemästä valtakunnallisesta komiteanmietinnöstä ja opetussuunnitelman perusteista. Tutkimuksessa käytettiin valmista aineistoa. Aineistot olivat primaarilähteitä. Tutkimuksessa käytettiin sekä teoriasidonnaista että teorialähtöistä sisällönanalyysia, joita noudattaen opetussuunnitelmista löytyneet tavoitteet luokiteltiin ryhmiin. Liikunnanopetuksen tavoitteet ovat säilyneet suhteellisen yhtäläisinä tutkimallamme ajanjaksolla. Keskeisintä on ollut fyysisen toimintakyvyn kehittäminen, ilon ja virkistyksen tuottaminen ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen. Sisältöjen osalta eroja oli yksityiskohtaisuudessa ja painotuksessa. Painopisteen siirtyminen lajitaidoista liikuntataitoihin näkyi opetussuunnitelmissa liikuntalajien vähenemisenä oppiainesisällöissä. Saadut tulokset ovat luotettavia, koska ne noudattavat yleistä kuvaa liikunnanopetuksesta vuosien saatossa. Luotettavuusongelmat liittyvät lähinnä tavoitteiden luokitteluun, koska niitä ei ollut aina kirjattu selkeästi opetussuunnitelmiin. Luotettavuutta lisää tutkimuksessa käytetyt primaarilähteet, jotka ovat jokaisen saatavilla alkuperäisinä eikä tutkija ole vaikuttanut niiden syntyyn. Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä muihin oppiaineisiin, koska tutkimuksessa keskityttiin vain liikunnanopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki PeräläEsko Seppälä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.