University of Oulu

Urheilukulttuurin maskuliinisuus alakoulussa

Saved in:
Author: Nikula, Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251560
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nikula, 2017
Publish Date: 2017-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielma tarkastelee urheilukulttuurin maskuliinisuutta alakoulun kontekstissa ja syventyy alakoulun liikuntaan. Lisäksi tutkielma perehtyy siihen, millainen rooli liikuntaa opettavilla opettajilla on maskuliinistuneen urheilukulttuurin ylläpitäjinä. Tutkielmassa hyödynnän kuvailevaa ja vertailevaa tutkimusotetta. Tutkielman tarkoitus oli avata yhteiskunnassa ja samalla suomalaisessa koulujärjestelmässä vallitsevien hierarkkisten maskuliinisuuksien vaikutuksia lasten motivaatioon harrastaa liikuntalajeja, jotka voivat poiketa sukupuolelle asetetuista ennakko-oletuksista. Tutkielmani alkuosassa keskitytään määrittelemään tutkielman pääkäsitteet, jotka ovat hegemoninen maskuliinisuus ja kulttuurinen maskuliinisuus. Niitä lähestytään niiden erojen, yhtäläisyyksien ja merkitysten kautta. Tutkielman loppuosa tarkastelee hegemonisen ja kulttuurisen maskuliinisuuden ilmenemistä alakoulussa ja erityisesti koululiikunnassa. Tutkielmassa esiteltyjen tieteellisten julkaisujen pohjalta voidaan todeta, että urheilukulttuurin maskuliinisuus on edelleen voimissaan, vaikkakin sukupuolten väliset raja-aidat ovat hiljalleen haalistuneet. Tutkielmassa ilmeni, että urheilukulttuurin maskuliinisuudessa on suomalaisten peruskoulujen kontekstissa hyvin suuria eroja. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 keskeisiä tavoitteita liikunnan osalla ovat muun muassa erilaisten taitojen opettelu, yhteistyö sekä laaja-alaisissa tavoitteissa oppilaiden yhdenvertaisuuden edistäminen. Eriarvoisen asetelman liikunnanopetuksessa saattavat aiheuttaa kuntakohtaiset opetussuunnitelmat sekä koulujen ja opettajien omat arvomaailmat. Näinollen liikuntaaopettavien opettajien sekä alueiden piilo-opetussuunnitelmat johtavat äärimmillään tilanteeseen jossa korostetaan sellaisia maskuliinisuuksia, jotka ovat epäedullisia eri sukupuolen tai seksuaalisuuden edustajille. Maskuliinisuuksien tunnistaminen ja niiden merkitysten tiedostaminen on avainroolissa, kun halutaan edistää tasavertaisuutta koululiikunnassa, urheilukulttuurissa sekä yhteiskunnassa. Opettajiksi ja kasvattajiksi opiskelevien sekä valmentajiksi haluavien tulisi olla tietoisia ja valveutuneita niin omasta arvomaailmastaan kuin myös yhteiskunnassa vallitsevien, kulttuuristen maskuliinisuuksien vaikutuksista opetukseen tai valmentamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sakari Nikula, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.