University of Oulu

Erikoissairaanhoidossa työskentelevien lähiesimiesten kokemuksia ennakoivasta päätöksenteosta

Saved in:
Author: Näppä, Arja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704251576
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Näppä, 2017
Publish Date: 2017-04-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Rantakokko, Piia
Reviewer: Suhonen, Marjo
Rantakokko, Piia
Description:
Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla terveydenhuollon lähiesimiesten kokemuksia ennakoivasta päätöksentekosta työssään. Ennakointi on tärkeää ja ilman sitä työn suunnittelu on haastavaa. Ennakoiva päätöksenteko on lähiesimiehelle tärkeä työkalu toimintaa suunnitellessa. Aineistona käytettiin kirjallisuuskatsausta ja kymmenen (n=10) lähiesimiehen haastattelua. Haastattelujen analyysi tehtiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimustehtävä oli seuraava: Minkälaisia mahdollisuuksia terveydenhuollon lähiesimiehillä on ennakoivaan päätöksentekoon työssään? Tutkimuksessa tuli esille ennakoinnin tärkeys lähiesimiehen työssä. Ennakointi on arkipäivää. Kun muutoksia tulee paljon ja nopeassa aikataulussa, lähiesimieheltä vaaditaan kykyä reagoida muutoksiin nopeasti. Mahdollisuudet ennakoivaan päätöksentekoon ovat pääsääntöisesti hyvät. Lähiesimiehellä on paras tieto oman yksikkönsä vahvuuksista ja heikkouksista ja näitä tietoja hän pystyy hyödyntämään ennakoinnissa. Oman esimiehen antama tuki vaikuttaa suuresti ennakoivaan päätöksentekoon. Jos yhteistyö oman esimiehen kanssa toimii huonosti, päätöksentekomahdollisuudet koetaan heikkoina. Hyvä yhteistyö oman esimiehen kanssa puolestaan helpottaa ennakoivaa päätöksentekoa. Myös kollegiaalinen tuki ja moniammatillinen yhteistyö koetaan ensiarvoisen tärkeäksi työssä. Ilman näitä ennakoiva päätöksenteko on hankalaa ja työhyvinvointi heikkenee. Haasteena lähiesimiehet kokevat heikon tuensaannin omalta esimieheltä, arvoristiriidat, henkilökunnan odotukset ja suuren työmäärän. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää yhteistyön kehittämisessä ja ne voivat nostaa lähiesimiehen työn arvostusta.
see all

This qualitative study focuses on immediate superiors’ experiences of applying anticipatory decision making in healthcare. Anticipatory decision making in superior’s work is important. Without it, planning the work would be challenging. It can be considered as an important tool for the immediate superior when planning the course of actions. The material consisted of a literature review and ten (n=10) interviews with immediate supervisors. Content analysis was applied to examine the interviews. The research question was as follows: How are immediate superiors in healthcare able to apply anticipatory decision making in their work? The study pointed out the importance of anticipation in the work of one’s closest superior. It is part of everyday routines. In general, the possibilities of applying anticipatory decision making are good. A great number of changes emerge with a tight schedule and thus, the immediate superior must be able to react quickly to them. The immediate superior has the best knowledge of the strengths and weaknesses of his/her unit, and this knowledge can be utilized in anticipatory action. Getting support from one’s own superior has a great influence on decision making. If the level of cooperation with one’s superior is not good, possibilities to make anticipatory decisions are weak. On the contrary, good cooperation makes anticipatory decision making easier. In addition, collegial support and multiprofessional collaboration are deemed important in work. Without these, anticipatory decision making is cumbersome and wellbeing at work declines. On the other hand, weak support from one’s own superior, value conflicts, personnel’s expectations and extensive work loads are considered as challenges. The results of the thesis may be used to advance collaboration and to increase the status of the work of immediate superiors.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arja Näppä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.