University of Oulu

Pedagoginen johtaminen lastentarhanopettajan työssä

Saved in:
Author: Saarela, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201704271602
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Saarela, 2017
Publish Date: 2017-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Varhaiskasvatuksen hallinnon siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, uusi Varhaiskasvatuslaki (2015) ja uusi valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) muuttavat toteutettavaa varhaiskasvatusta. Muutosten yhteisenä keskeisenä tavoitteena on pedagogisesti laadukas ja yhtenäisempi varhaiskasvatus valtakunnallisesti. Laadukas pedagogiikka tarvitsee laadukasta pedagogista johtamista (Fonsén 2014). Johtamisen merkitys laadukkaan toiminnan takaajana on todennettu useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä varhaiskasvatuksen alan tutkimuksissa (esim. Heikka, Halttunen ja Waniganayake 2016; Soukainen 2015; Fonsén 2014 ja Heikka 2014). Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita lastentarhanopettajien toteuttamasta pedagogisesta johtamisesta ja sitä käsitellään tässä tutkielmassa monipuolisesti varhaiskasvatuksen johtamisen kontekstin näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1. Mitä on pedagoginen johtaminen? sekä 2. Millainen on lastentarhanopettajan rooli pedagogisena johtajana? Pedagoginen johtaminen on laaja ja moninainen käsite, joka voidaan nähdä yhtenä johtamisen osa-alueena. Kalliala (2012) määrittelee pedagogisen johtamisen kasvatus- ja opetustoiminnan johtamiseksi sekä työntekijöiden ja työyhteisöjen osaamisen kehittämiseksi. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) korostetaan lastentarhanopettajan roolia pedagogisena asiantuntijana, muun muassa lasten varhaiskasvatussuunnitelmista vastaavana. Työnjako ja vastuualueet päiväkodeissa ovat pitkään olleet selkiytymättömiä. Siksi tässä tutkielmassa pureudutaan lastentarhanopettajan roolin vahvistamiseen pedagogisena asiantuntijana sekä asemaan tiimin pedagogisena johtajana. Tutkielmassa löydettiin kolme lastentarhanopettajan pedagogisen johtajan roolia tukevaa toimintamallia varhaiskasvatuksen organisaatioon: jaettu johtajuus, opettajajohtoisuus sekä itsensä johtaminen. Tutkielmassa tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta, jossa perehdytään varhaiskasvatuksen alan tuoreimpaan tutkimusaineistoon sekä artikkeli- ja ammattikirjallisuusaineistoon johtamisen, pedagogisen johtamisen ja lastentarhanopettajuuden kannalta. Aineisto on rajattu koskettamaan vain 2000-luvulla tuotettua varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kirjallisuusaineistoa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Saarela, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.