University of Oulu

Stage-Gate -mallin hyödyntäminen pelinkehityksessä

Saved in:
Author: Råman, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705031648
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Råman, 2017
Publish Date: 2017-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Viime vuosina pelinkehityksessä on ilmennyt ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet arvioitujen kustannusten ja aikataulujen ylittymistä. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka Stage-Gate -mallia hyödynnetään pelinkehityksessä ratkaisemaan nämä ongelmat. Työssä selvitetään myös, millaisia muutoksia Stage-Gate -malliin tulee tehdä, jotta sitä voidaan soveltaa pelinkehitykseen. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, joka sisältää keskeisimmän teorian Stage-Gate -malliin, ketteriin menetelmiin, Agile-Stage-Gate -hybridimalliin sekä pelinkehitykseen ja sen haasteisiin liittyen. Stage-Gate on projektinhallinnan malli, joka jakaa tuotekehitysprojektin hyvin määriteltyihin vaiheisiin, joita erottavat tiukat läpäisyvaatimukset omaavat portit. Stage-Gate -mallilla keskitytään kehityksen suunnitteluun ja laadukkaaseen toteutukseen mahdollisimman vähillä muutoksilla. Ohjelmistokehityksessä hyödynnetään ketteriä menetelmiä, jotka pitävät muutoksia välttämättömyyksinä. Ketterässä ohjelmistokehityksessä tuote kehitetään iteratiivisesti viimeisimpiin vaatimuksiin nopeasti reagoiden. Stage-Gate -malli ja ketterät menetelmät eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, sillä viime vuosikymmenen aikana on kehitetty molempien hyvät puolet yhdistäviä hybridimalleja. Pelinkehityksen suurimmat haasteet ovat projektin laajuuden arvioiminen, viime hetken muutoksiin reagoiminen sekä monialaisten tiimien johtaminen. Pelinkehitysprojekti tapahtuu hyvin määriteltyjen vaiheiden läpi, joten sen johtaminen Stage-Gate -mallia hyödyntämällä auttaa pitämään projektin suunnitellun budjetin ja aikataulun sisällä. Monialaisten tiimien aiheuttamiin kommunikaatio- ja teknisiin ongelmiin auttaa yhteisen vision ja aikataulun mukaan työskenteleminen. Kehityksen aikana tapahtuviin muutoksiin sekä hyvän pelattavuuden etsimiseen käytetään ketteriä menetelmiä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on selvää, että pelinkehitykseen ei riitä mikään aikaisempi menetelmä sellaisenaan. Pelinkehityksessä yhdistetään Stage-Gate -projektin tarkka rakenne ja huolellinen suunnittelu ketterien menetelmien iteratiiviseen kehitykseen. Uusi Agile-Stage-Gate on hyvä esimerkki tällaisesta hybridimallista, johon pelinkehittäjien kannattaa perehtyä suunnitellessaan tulevia projekteja.
see all

In the recent years, game development has faced problems causing budget and schedule overruns. The goal of this bachelor’s thesis is to discover how the Stage-Gate model is used in game development to solve these problems. This thesis also explores the modifications required for the Stage-Gate model to be suitable for game development. The research was conducted as a literature review containing the essential theories behind the Stage-Gate model, Agile methods, the Agile-Stage-Gate hybrid model as well as game development and its challenges. Stage-Gate is a project management model that divides a product development project into well-defined stages separated by gates with strict throughput requirements. The Stage-Gate model focuses on planning the development and quality of execution with minimal changes on the way. Software development uses Agile methods which considers changes as a necessity. In Agile software development, the development happens iteratively with fast reactions to the latest requirements. However, the Stage-Gate model and Agile methods are not mutually exclusive since hybrid models combining the merits of both have been developed in the last decade. The most significant challenges in game development are estimating the scale of the project, reacting to last-minute changes and managing multidisciplinary teams. A game development project goes through well-defined stages so managing it using the Stage-Gate model supports keeping the project within budget and schedule. Working for mutual vision and schedule helps solving communication and technical problems caused by multidisciplinary teams. Agile methods are used to manage changes during development and to find the right gameplay. Based on the literature review, any of the previous methods is not suitable for game development as such. Game development combines the strict project structure and thorough planning of the Stage-Gate model with the iterative development of Agile. The new Agile-Stage-Gate is a good example of such hybrid model in which game developers should keep an eye on while planning future projects.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Råman, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.