University of Oulu

Kaivomateriaalin valinta vuotovesien hallinnan näkökulmasta Oulun Veden jätevesiviemäriverkostossa

Saved in:
Author: Matero, Merja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705031649
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Matero, 2017
Publish Date: 2017-05-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rossi, Pekka
Postila, Heini
Reviewer: Rossi, Pekka
Postila, Heini
Description:
Työn tavoitteena oli laatia Oulun Vedelle suositus jätevesiverkoston tarkastuskaivomateriaalista niin, että vuotovesien määrä saataisiin mahdollisimman hyvin hallittua. Toisena tavoitteena oli saada selville kunnossapidon kannalta tarkastuskaivon suositeltava sijoituspaikka. Diplomityön avulla pyrittiin erityisesti selvittämään muovisten ja betonisten tarkastuskaivojen eroja viemäriverkostoon pääsevän vuotoveden suhteen. Lisäksi muovi- ja betonikaivoja tarkasteltiin myös suunnittelun, rakentamisen sekä kunnossapidon kannalta. Työ toteutettiin perehtymällä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja julkaisuihin, sekä toteuttamalla kyselyitä viemäriverkostojen kunnossapitoon, rakentamiseen, suunnitteluun ja valmistamiseen osallistuville asiantuntijoille sekä Oulun Veden vesihuollon asentajille ja huuhteluauton kuljettajille. Kyselyiden painopiste oli erityisesti kunnossapitäjien kokemusperäisen tiedon kokoamisessa ja tarkastelussa muovi- ja betonikaivojen vuotavuuteen liittyen. Kyselyt toteutettiin lähettämällä sähköpostilla täytettävät kyselylomakkeet kohderyhmille ja analysoimalla tuloksia sanallisesti sekä Excel-taulukointiohjelman avulla. Kyselyiden tulosten perusteella sekä kunnossapidon asiantuntijatehtävissä toimivat eri vesilaitosten edustajat, että Oulun Veden vesihuollon asentajat ja huuhteluauton kuljettajat pitivät vuotoveden pääsyä viemäriverkostoon muovisten tarkastuskaivojen kautta harvinaisempana kuin betonisten tarkastuskaivojen kautta. Usein vuotovesien pääsyn aiheuttajaksi arvioitiin roudan tarkastuskaivoille aiheuttamat ongelmat. Muovin käyttäminen ensisijaisena kaivomateriaalina oli vastanneiden vesilaitosten alueella huomattavasti betonia yleisempää, ja käytäntöön oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Vastausten perusteella ajorata oli yleisin tarkastuskaivojen ensisijainen sijoittamispaikka, ja myös tähän käytäntöön kunnossapidon asiantuntijat olivat yleisesti tyytyväisiä. Kyselyiden perusteella kunnossapidon töiden suorittamisen kannalta paras sijoituspaikka oli kunnossapidon asiantuntijoiden sekä vesihuollon asentajien ja huuhteluauton kuljettajien vastausten perusteella ajorata. Nykyisin Oulun Veden suunnitteluohjeessa ensisijaisesti suositeltava tarkastuskaivomateriaali on valtaosassa suunnittelualueista betoni. Tämän työn tulosten perusteella voidaan suositella, että myös Oulun Vedellä pohdittaisiin muovin ottamista ensisijaisesti käytettäväksi tarkastuskaivomateriaaliksi, tai ainakin lisäämistä tasavertaiseksi vaihtoehdoksi betonin rinnalle. Routaongelmien minimoimiseksi suositeltavaa olisi käyttää nimenomaan teleskoopillisia muovikaivoja. Oulun Vedellä nykyisin käytössä oleva tapa sijoittaa tarkastuskaivot ensisijaisesti ajoradalle todettiin hyväksi, ja tähän ei suositella harkittavaksi muutoksia. Tämän työn avulla saatuja tuloksia voidaan hyödyntää Suomen lisäksi myös muiden pohjoismaiden alueella, joissa roudan vaikutus jätevesiviemäriverkoston tarkastuskaivojen toimivuuteen on merkittävä.
see all

The aim of this thesis was to define a recommendation for the sewer maintenance well material for Oulu water utility (Oulun Vesi). Wells were characterized primarily from the viewpoint of preventing leakage water to the sewer system and on recommendations about the placement of maintenance holes to be used primarily. With this thesis, especially the differences between plastic and concrete maintenance well materials were considered on respect to control the amount of leakage water to the sewer system. In addition, plastic and concrete maintenance wells were considered on the point of view of designing, constructing and maintenance of sewer systems and maintenance wells. The thesis was carried out by studying the literature and publications concerning the subject, and by executing surveys to different target groups that included experts of maintaining, designing and constructing sewer systems, employees of sewer maintenance team of Oulun Vesi and producers of plastic and concrete maintenance wells. The focus was especially on the survey implemented to the experts of maintenance work of sewer systems of different cities. Surveys were executed by sending a fillable form via email, and the results were analysed with Excel-software. According to the results of the surveys, the access of leakage water to the sewer system was better controlled with the usage of plastic maintenance wells than with concrete ones. Many times, the original reason for the leakage water to enter the sewer system was reckoned due to frost heave. Among the water utilities of the Finnish cities, most commonly used maintenance well material was plastic, and the placing of the maintenance wells were on roadways. The experts of maintenance seemed to be mostly satisfied about the practise of using primarily plastic maintenance wells and about the practise of placing the maintenance wells primarily on the roadway. Also from the viewpoint of maintenance most of the experts recommended placing the sewer maintenance wells on the roadway. The primarily used practise of the water utility of Oulun Vesi at this moment is to use concrete as material of maintenance wells and to place the maintenance wells to the roadway. As a result of this thesis, the water utility of Oulu was recommended to consider to increase the use of telescopic plastic maintenance wells on the viewpoint of reducing the amount of leakage water entering the sewer system and to continue to place the maintenance wells primarily to the roadway.
see all

Subjects:
Copyright information: © Merja Matero, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.