University of Oulu

Aluksi ajattelin, että: ”Apua! Tietokoneita ja paljon nörtteilyä” : ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden käsitykset teknologiapainotteisesta luokanopettajakoulutuksesta

Saved in:
Author: Kipinä, Juha1; Vanhanen, Iiro1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061693
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kipinä; I. Vanhanen, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla oli teknologiapainotteisesta luokanopettajakoulutuksesta opintojen alussa, miten käsitykset mahdollisesti muuttuivat opintojen edetessä, miten opiskelijat käsittävät koulutuksensa painotuksen ja teknologiakasvatuksen. Lisäksi tutkimus avaa, miten opiskelijat päätyivät opiskelemaan teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutukseen.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan käsitysten muodostumista, teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen ja teknologiakasvatuksen luonnetta. Käsitteet ja käsitykset muodostavat perustan, jolla ihmiset tulkitsevat ympärillään olevan maailman ilmiöitä. Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus on yksi Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksen painotuksista, jossa opiskellaan kasvatustiedettä ja painoalana on teknologiakasvatus. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on tekemällä oppimisen avulla teknologisen yleissivistyksen edistäminen ja elinikäinen oppiminen.

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja lähestymistavaltaan fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 13 opiskelijaa, jotka olivat aloittaneet opiskelun teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa syksyllä 2015. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2016 helmikuussa kyselylomakkeiden avulla. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmien mukaisesti. Aineiston analysoinnissa on kuitenkin teoriaohjaavan sisällönanalyysin piirteitä.

Tutkimustuloksista voidaan todeta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden käsittävän teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen opintojen alussa sen substanssitason käsitteiden avulla. Käsitteellinen muutos tapahtuu opintojen edetessä koulutuksen luonteen ja teknologiakasvatuksen ymmärtämisen kehittyessä. Vaikuttavina tekijöinä muutoksiin ovat opettajat, muut opiskelijat ja opiskeltavat kurssit. Tutkimusjoukosta suurin osa ei hakenut opiskelemaan teknologiapainotteista luokanopettajakoulutusta ensimmäisenä vaihtoehtonaan. Aiheesta ei ole tehty aiempaa tutkimusta ja yhden vuosikurssin otannan perusteella ei voida tehdä yleistyksiä. Tutkimuksen tulokset antavat suuntaa, miten painotuksesta saatavaa käsitystä pystyttäisiin kehittämään painotuksen luonnetta kuvaavammaksi, jotta koulutukseen hakeutuisi opiskelijoita, jotka kokisivat painotuksen omakseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Kipinä; Iiro Vanhanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.