University of Oulu

”Päiväkodin johtajan työaika ei riitä” : päiväkodin johtajien kokemuksia päiväkodin pedagogisesta johtajuudesta

Saved in:
Author: Wiik, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061696
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Wiik, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mettiäinen, Virpi
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Mettiäinen, Virpi
Description:
Pedagogiikan merkitys varhaiskasvatuksen laatutekijänä on puhututtanut varhaiskasvatuslain sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistumisten myötä. Päiväkodin johtajan rooli laadukkaan pedagogisen toiminnan toteutumisen kannalta on merkittävä ja tätä kautta pedagoginen johtajuus voidaan nähdä päiväkodin johtajan keskeiseksi työtehtäväksi. Tämän tutkielman tarkoitus on löytää toimintatapoja pedagogisen johtajuuden toteuttamiseen sekä tekijöitä, jotka estävät pedagogisen johtajuuden toteutumisen. Tutkielman tutkimusaineistona toimii kolme kahden vuoden aikana toteutettua päiväkodin johtajille tehtyä ryhmähaastattelua, jotka on kerätty osana Arvokas hanketta (Johanson, Puroila & Emilson 2016). Tutkielmassa on hyödynnetty fenomenologista lähestymistapaa ja tutkielma keskittyy päiväkodin johtajien kokemuksiin pedagogisen johtajuuden toimintatavoista sekä pedagogista johtajuutta estävistä tekijöistä. Aineiston analyysi on toteutettu teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla Fonsénin (2014) väitöskirjatutkimuksen ollessa sekä tutkimuksen teoriapohjan että aineiston analyysin kulmakivi. Tutkimuksen tuloksissa pedagogisen johtajuuden toimintavoiksi nousevat esiin pedagogisen johtajuuden arvo, toimenkuvan selkeys, organisaatiokulttuuri, johtajan ammatillisuus sekä pedagogisen keskustelun ylläpitäminen. Nämä kategoriat ovat muotoutuneet Fonsénin (2014) pedagogisen johtajuuden menetelmiä mukaillen. Tutkimustuloksissa arvokeskustelujen ylläpitäminen, keskustelufoorumien luominen, jaetun johtajuuden, työntekijöiden osallisuuden mahdollistaminen sekä keskustelujen avoimuuden teemat nousevat esiin haastateltujen johtajien kokemuksissa. Pedagogisen johtajuuden toteutumista estävistä tekijöistä suurin on ajan puute. Lisäksi työn paljous, vastuunjakamisen hankaluus, negatiivinen työilmapiiri, palaverien suunnittelemattomuus, johtajan oma uupuminen sekä yhteisöllisyyden ja arvioivan keskustelun puute työyhteisössä estävät pedagogisen johtajuuden toteutumista. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina tutkimushenkilöiden vähäisyyden vuoksi. Tutkimuksesta saatu konkreettinen tieto on kuitenkin sovellettavissa käytännön päiväkodin pedagogiseen johtajuuteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Wiik, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.