University of Oulu

”En haluaisi palata entiseen” : opettajien kokemuksia samanaikaisopetuksesta työhyvinvoinnin näkökulmasta

Saved in:
Author: Kurunlahti, Raita1; Narva, Anna-Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061698
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Kurunlahti ; A.-E. Narva, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä opettajat kokevat työhyvinvoinnin olevan ja kuinka samanaikaisopettajuus vaikuttaa työhyvinvoinnin kokemuksiin. Tutkimus tarkastelee myös opettajan työn kuormittavuuteen vaikuttavia asioita. Samanaikaisopetus on työmuotona tullut perinteisen opetuksen rinnalle. Samanaikaisopettajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, jakaen työn suunnittelusta arviointiin. Työhyvinvointi on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen merkitys niin taloudellisesti, kuin henkilökohtaiseen elämään on suuri. Samanaikaisopetuksella voidaan tukea työhyvinvointia. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen työ ja suoritettiin fenomenologisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineistona oli samanaikaisopettajien kokemukset, jotka kerättiin avoimia kysymyksiä sisältävillä lomakkeilla sekä kahden opettajan osalta lomakkeeseen pohjautuvalla teemahaastattelulla. Tutkimustulosten mukaan työhyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat erityisesti työyhteisöltä saatu tuki ja kannustus sekä asioiden jakamisen mahdollisuus. Samanaikaisopettajuus koettiin työhyvinvointia vahvistavana ja tukevana työmuotona. Työmuoto antoin läheisen työparin, jonka kautta työn kaikki osa-alueet oli mahdollista jakaa. Asioiden jakamisen mahdollisuus oli tärkein työhyvinvointia tukeva tekijä tässä tutkimuksessa. Opettajat kokivat työssään kuormittavana haastavat oppilaat ja huoltajat. Myös suuret ryhmäkoot ja inkluusion tuoma heterogeenisyys koettiin ajoittain rasittavan opettajan työtä. Samanaikaisopettajuus ei poistanut näitä ongelmia, mutta asioiden jakamisen kautta opettajat kokivat saavansa henkistä tukea ja näin työn kuormittavuuden kokemukset vähenivät. Tulokset tukevat yleistä käsitystä yhteistyön ja työnjakamisen merkityksestä työhyvinvoinnille. Tutkimus on ajankohtainen. Uusi opetussuunnitelma kannustaa opettajia yhteistoiminnallisuuteen ja opettajan työ on muuttumassa yksintyöskentelystä yhdessä työskentelyyn. Tutkimus on merkittävä sen vuoksi, että samanaikaisopettajuuden ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä ei ole tehty paljon aiempia tutkimuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Raita KurunlahtiAnna-Elina Narva, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.