University of Oulu

Luokanopettajien käsityksiä käsityön integroinnista

Saved in:
Author: Tervaskanto, Marjut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061704
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tervaskanto, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Näykki, Piia
Description:
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia luokanopettajien käsityksiä käsityön integroimisesta muihin oppiaineisiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsitteli käsityön käsitettä ja käsityön merkityksellisyyttä sekä käsityö oppiaineen historiaa ja nykypäivää. Lisäksi käsiteltiin oppiaineiden integrointia ja käsityön integrointia muuhun opetukseen sekä monialaista oppimista. Tutkimuskysymykset muodostettiin teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti seuraavasti: 1) Miten luokanopettajat yhdistävät käsityötä muuhun opetukseen? 2) Millä eri tavoin oppilaat voivat osallistua käsitöissä valmistettavien töiden suunnitteluun? 3) Mitkä ovat luokanopettajien käsitykset uudistuneesta käsityön oppiaineesta? Tutkimus oli laadullinen ja noudatti fenomenografista tutkimustraditiota. Tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu. Aineisto kerättiin haastattelemalla luokanopettajia, jotka opettivat käsityötä alakoulussa. Aineistoa analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustuloksena selvisi, että haastatellut luokanopettajat integroivat jonkin verran käsityötä muuhun opetukseen. Ympäristöoppi oli eniten yhdistetty oppiaine. Integroinnin haasteeksi nähtiin oppiaineen jakaantuminen tekniseen ja tekstiilityöhön. Oppilaat saivat osallistua käsitöissä valmistettavien töiden suunnitteluun tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Suurin osa haastateltavista koki etteivät he pysty opettamaan sekä kovista että pehmeistä materiaaleista. Kaikki haastateltavat sanoivat tarvitsevansa lisäkoulutusta monimateriaalisen ja samansisältöisen käsityön opetukseen. Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, mutta ovat suuntaa antavia käsityön integrointiin suhtautumisesta. Tutkimustulokset uudistuneen käsityön oppiaineen sisäistämisestä ja lisäkoulutuksen tarpeesta ovat samassa linjassa aiheesta tehtyjen muiden tutkimuksien kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marjut Tervaskanto, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.