University of Oulu

Koululiikunnan vaikutus sijoitettujen lasten terveyteen

Saved in:
Author: Kumpulainen, Laura1; Kuosmanen, Marjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061705
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kumpulainen ; M. Kuosmanen, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään koululiikunnan vaikutusta sijoitettujen lasten kokonaisvaltaiseen terveyteen. Tutkimuksen kohteeksi valikoituivat koululiikunta ja sen yhteys sijoitettuihin lapsiin, sillä aihe on ajankohtainen ja aihe yhdistää tekijöiden mielenkiinnon kohteet. Aihetta ei ole tutkittu ennen, mutta sitä sivuavia tutkimuksia löytyy entuudestaan. Sijoitettuja lapsia on tutkittu hyvin vähän, vaikka heitä on kouluissa melko paljon. Ennakko-oletuksena on, että koululiikunnalla voi olla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia terveysvaikutuksia sijoitettuihin lapsiin. Tutkielman tavoitteena on saada sellaista tietoa aiheesta, jota voidaan hyödyntää sekä jatkotutkimuksissa että tulevaisuudessa työelämässä. Kandidaatintutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa tutustutaan laajasti aihetta koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimustietoon. Tutkielman teoreettisessä viitekehyksessä käsitellään terveyttä, koululiikuntaa ja sijoitettuja lapsia. Terveyttä käsitellään yleisellä tasolla tiiviisti, mutta kuitenkin huomioiden terveyden eri osa-alueet (fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen). Tutkielmassa käsitellään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 (2016) liikunnan osaa. Koululiikunnalla käsitetään tutkielmassa ainoastaan koulun liikuntatunteja. Sijoitettuja lapsia tarkastellaan lastensuojelun, lapsen taustatekijöiden sekä sijoitetulla lapsella yleisimmin ilmenevien ongelmien ja vaikeuksien näkökulmasta. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään myös Bolwbyn (1979) kiintymyssuhdeteoriaa sekä muita aihetta sivuavia tutkimuksia. Tutkielman perusteella voi tehdä oletuksen, että koululiikunnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti sijoitettujen lasten terveyteen ja sen eri osa-alueisiin. Empiiristä tutkimusta aiheesta ei ole kuitenkaan tehty. Aihetta olisi syytä tutkia vielä empiirisesti. Näin ollen saataisiin luotettavampaa ja yleistettävämpää tietoa. Aineiston perusteella voi päätellä, että koululiikunnalla voidaan edistää sijoitettujen lasten terveyttä, koska useissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan liikunnan myönteinen vaikutus terveyteen. Myös koululiikunnan tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia. Sijoitettujen lasten osalta on tutkittu, että liikunnalla yleisesti voidaan edistää heidän terveyttään. Näiden eri tutkimustulosten perusteella oletetaan, että myös koululiikunnalla voidaan vaikuttaa sijoitettujen lasten terveyteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura KumpulainenMarjo Kuosmanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.