University of Oulu

Varhaiskasvatuksen koulutuksen sekä luokanopettajakoulutuksen käyneiden opettajien käsityksiä saamansa koulutuksen hyödyntämisestä lapsen esiopetuksesta kouluun siirtymiseen liittyvässä työssä

Saved in:
Author: Melamies, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061707
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Melamies, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Moilanen, Jaakko
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen koulutuksen sekä luokanopettajakoulutuksen käyneiden opettajien käsityksiä saamansa koulutuksen hyödyntämisestä esiopetuksesta kouluun siirtymiseen liittyvässä työssä. Koulun aloittaminen, uuteen oppimis- ja toimintaympäristöön siirtyminen sekä uusien haasteiden kohtaaminen ovat suuri askel lapsen elämässä. Koulun aloittamiseen liittyviä tutkimuksia on tehty useita, mutta ei erityisesti varhaiskasvatuksen koulutuksen ja luokanopettajakoulutuksen omaavien opettajien näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään miten varhaiskasvatuksen koulutuksen ja luokanopettajakoulutuksen käynyt opettaja voi tukea lasta esiopetuksesta kouluun siirtymisessä, minkälaista yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä on siirtymävaiheeseen liittyen ja mikä on koulutustaustan merkitys esiopetuksesta kouluun siirtymiseen liittyvässä työssä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sisältää teoriaa esiopetuksesta kouluun siirtymisestä, siirtymävaiheessa tukemisesta sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä. Siirtymää käsitellään Bronfenbrennerin (1979) ekologisen teorian kautta. Tutkimus toteutettiin laadullisena fenomenografisena tutkimuksena. Fenomenografia valikoitui tutkimuksen lähestymistavaksi, sillä tutkimuksessa selvitetään opettajien käsityksiä. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelujen ja kyselylomakkeiden avulla keväällä 2017 ja se koostuu kahdesta teemahaastattelusta sekä 12 kyselylomakevastauksesta. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen koulutuksen ja luokanopettajakoulutuksen käyneet opettajat voivat tukea lapsen esiopetuksesta kouluun siirtymistä omalla toiminnallaan, erilaisilla tukikeinoilla ja yhteistyöllä esi- ja alkuopetuksen kesken. Tukikeinoista yleisimmät ovat siirtymäpalaveri esi- ja alkuopettajien kesken sekä esioppilaiden kouluun tutustuminen. Esi- ja alkuopetuksen välillä on sekä opettajien keskinäistä että lapsiryhmien välistä yhteistyötä. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että opettajat kokevat yhteistyön liian vähäisenä ja sen kehittämisen tarpeellisena. Varhaiskasvatuksen koulutuksen ja luokanopettajakoulutuksen käyneet opettajat kokevat koulutustaustansa helpottavan työskentelyä esi- ja alkuopetuksessa. Tutkimuksen toteutus ja tulokset ovat kuvattu tarkasti ja tuloksia kirjatessa on käytetty lainauksia aineistosta, mikä osoittaa tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisena tutkimuksena tällä tutkimuksella ei pyritä tulosten yleistettävyyteen. Tutkimus antaa suuntaa sille, miten varhaiskasvatuksen koulutuksen ja luokanopettajakoulutuksen käyneet opettajat voivat tukea lapsen esiopetuksesta kouluun siirtymistä ja minkälaisia käsityksiä heillä on oman koulutustaustansa hyödyntämisestä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Melamies, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.