University of Oulu

”Kyllähän minä silti pedagogiikasta vastaan, eihän siitä mihinkään pääse” : päiväkodinjohtajien käsityksiä jaetusta pedagogisesta johtajuudesta

Saved in:
Author: Heikkinen, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061708
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Heikkinen, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Jokikokko, Katri
Kyrönlampi, Taina
Description:
Tutkimus ”Päiväkodin johtajien käsityksiä jaetusta pedagogisesta johtajuudesta” on varhaiskasvatuksen jaettua pedagogista johtajuutta käsittelevä laadullinen fenomenografinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä varhaiskasvatuksen jaetun pedagogisen johtajuuden ilmiöstä sekä tuottaa tietoa sen käytännön toteuttamistavoista. Tutkimuskysymykset ovat 1) Millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on jaetusta pedagogisesta johtajuudesta? ja 2) Millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on jaetun pedagogisen johtajuuden toteuttamisesta? Tutkimuksen teoreettisessa taustassa perehdytään suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja sen pedagogiikkaan. Varhaiskasvatuksen johtamista avataan johtajuustutkimuksen eri näkökulmien kautta tarkentaen näkökulmaa erityisesti pedagogiseen johtajuuteen ja jaettuun pedagogiseen johtajuuteen. Tutkimuksen teoriatausta on rakentunut empirian ja teorian vuoropuhelussa. Tutkimusaineisto koostuu neljän päiväkodin johtajan teemahaastatteluista, jotka on toteutettu tammi- ja helmikuussa 2017. Tutkimushenkilöt valittiin tarkoituksenmukaisesti siten, että tutkimukseen otettiin mukaan johtamisessaan pedagogiikkaa painottavia johtajia. Tutkittavat työskentelevät Pohjois-Pohjanmaalla yksityisellä ja kunnallisella sektorilla. Aineisto on analysoitu fenomenografisen analyysin neljän vaiheen mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoon on tutustuttu huolellisesti ja etsitty tutkimuskysymysten kannalta merkitykselliset ilmaisut. Toisessa vaiheessa ilmaisuja on teemoiteltu. Kolmannessa vaiheessa teemoja yhdistelemällä on luotu käsityskategoriat. Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa käsityskategorioista on luotu ylemmän tason kuvauskategoriat, joita on peilattu myös teoriaan. Päiväkodin johtajat määrittelivät pedagogisen johtamisen perustaksi koko johtamistyölleen. Johtajien mukaan pedagoginen johtajuus on ennen kaikkea arvovalinta lapsen edun huomioimiseksi. Kun pedagoginen johtajuus on jaettua, on se koko työyhteisön yhteinen asia. Se on yhteisen ymmärryksen luomista, yhteistä vastuuta sekä yhdessä tehtyjä päätöksiä. Jaettu pedagoginen johtajuus on vastuuta toiminnan ammatillisuudesta ja varhaiskasvatuksen laadusta. Se on jatkuvaa asiakastyytyväisyyden mittaamista, henkilöstön osaamisen hyödyntämistä sekä ohjaavien asiakirjojen noudattamista. Se on arviointia, kehittämistä ja ajan tasalla pysymistä. Sen toteuttamisessa painottuu tasavertaisuus. Kaikki osallistuvat pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä noudattavat yhteisiä sopimuksia. Johtaja kantaa kokonaisvastuun. Lastentarhanopettajalla on vastuu tiimistään ja ryhmästään. Jaettu pedagoginen johtajuus toteutuu jatkuvassa pedagogisessa keskustelussa. Tiedonkulku on keskeinen tekijä. Johtajat määrittelevät palaverit keskeisimmiksi tiedonkulunkanaviksi. Toimivat rakenteet mahdollistavat toimivan jaetun pedagogisen johtajuuden.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Heikkinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.