University of Oulu

Oppilaiden sosioemotionaaliset haasteet ja niiden vaikutus koulutyöskentelyyn

Saved in:
Author: Sundqvist, Sanna-Kaisa1; Vidgrén, Tuuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705061720
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-K. Sundqvist ; T. Vidgrén, 2017
Publish Date: 2017-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, miten oppilaiden sosioemotionaaliset haasteet ilmenevät ja vaikuttavat oppilaan koulutyöskentelyyn. Tutkielmassa tuomme esille erilaisia tukikeinoja, joita opettajat voivat käyttää sosioemotionaalisesti haastavan oppilaan tukemisessa. Tutkielmamme toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla tietoa pyritään syventämään aiemman tutkimustiedon pohjalta. Sosioemotionaaliset haasteet tulevat esille sosiaalisessa toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja tunteiden ilmaisussa. Ne voidaan jakaa käyttäytymisen mukaan kolmeen pääryhmään, jotka ovat tarkkaavaisuuden ongelmat, käytöshäiriöt ja psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmat. Sosioemotionaalisilla haasteilla voi olla myös neurologista perustaa. Sosioemotionaaliset haasteet ilmenevät heikkona tunteiden säätelynä, joka johtaa ei-toivottuun käyttäytymiseen. Sosioemotionaaliset haasteet vaikuttavat koulussa keskittymiseen, motivoitumiseen ja oppilaan käsitykseen itsestä oppijana. Sosioemotionaalisesti haastavilla oppilailla tunteiden säätelyn haasteet vaikeuttavat sosiaalisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä. Tämän vuoksi yhteistoiminnalliset työtavat ja vertaisoppiminen ovat haastavaa. Sosioemotionaaliset haasteet näkyvät usein toiminnan ohjauksen vaikeuksina, jolloin oppiminen voi viivästyä. Hyvä opettaja-oppilassuhde on lähtökohta sosioemotionaalisesti haastavan oppilaan tukemisessa. Jotta sosioemotionaalisten haasteiden ääri-ilmenemismuodoilta voidaan välttyä, on opettajan hyvä hallita ennaltaehkäiseviä tukikeinoja. Kolmiportaisen tuen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön kautta sosioemotionaalisesti haastavaa oppilasta voidaan tukea jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Opettajalla voi olla tukikeinona interventio-ohjelma, jolla pyritään muokkaamaan käytöstä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna-Kaisa SundqvistTuuli Vidgrén, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.