University of Oulu

”Mää oon Iranista ja Oulusta. Mistä nää oot?” : maahanmuuttajaoppilaan identiteetin tukeminen alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Buckman, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705101774
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Buckman, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Vuoden 2015 suuren turvapaikanhakijamäärän tuloksena tulevaisuudessa yhä useampi koulutiensä aloittava ekaluokkalainen kuuluu johonkin etniseen vähemmistöryhmään. Maahanmuutto ja kahden kulttuurin rajamailla kasvaminen koettelevat lapsen identiteetin kehittymistä, sillä nopeat elämänmuutokset aiheuttavat epävarmuutta ja heikentävät nuoren ihmisen identiteettiä. Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, millä tavoin luokanopettaja voi tukea maahanmuuttajaoppilaan identiteetin rakentumista alkuopetuksessa. Haen tutkimuskysymyksiin vastauksia tarkastelemalla identiteetin käsitettä maahanmuuttajalapsen näkökulmasta sekä selvittämällä maahanmuuttajien opetukseen liittyviä arvoja, tavoitteita ja käytänteitä. Opettajan valmiuksia kohdata ja opettaa maahanmuuttajaoppilaita lähestyn opettajan interkulttuurisen kompetenssin kautta. Maahanmuuttajaoppilaan identiteetin rakentuminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi, joka kehittyy vuorovaikutuksessa sekä peilautumalla sosiaaliseen ympäristöön. Jotta lapsi voi saavuttaa joustavan ja eheän monikulttuurisen identiteetin, tulee hänen pystyä integroitumaan eli omaksumaan uuden kulttuurin arvoja ja tapoja oman kulttuurinsa rinnalle. Aiempaan tutkimustietoon pohjautuen nostin esiin kolme tärkeintä maahanmuuttajaoppilaan identiteetin tukemiseen liittyvää teemaa. Oppilaantuntemus ja luottamuksellinen opettaja-oppilassuhde ovat avainasemassa identiteetin rakentumisen tukemissa. Identiteetin muotoutumisen kannalta on tärkeää, että maahanmuuttajaoppilas kokee kuuluvansa ryhmään ja olevansa osa kouluyhteisöä. Opettajan tehtävänä on luoda toimintakulttuuri, jossa jokainen oppilas tuntee itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi. Koulun ja kodin välinen tiivis yhteistyö on tärkeää, sillä sujuvan kasvatuskumppanuuden on todettu edistävän lapsen joustavan monikulttuurisen identiteetin kehittymistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Buckman, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.