University of Oulu

Monilääkityt ikäihmiset kotihoidossa : kokemuksia lääkehoidosta ja ajatuksia palvelun kehittämisestä

Saved in:
Author: Onditi, Kirsti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705101775
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Onditi, 2017
Publish Date: 2017-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lunkka, Nina
Tiirinki, Hanna
Reviewer: Suhonen, Marjo
Lunkka, Nina
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla monilääkittyjen ikäihmisten kokemuksia lääkehoidosta, osallistumisesta lääkehoidon suunnitteluun sekä ajatuksia lääkehoitoon liittyvän palvelun kehittämisestä kotihoidon kontekstissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena eräässä neljän kunnan kuntayhtymässä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin puolistrukturoidun haastattelulomakkeen avulla kymmentä (n = 10) kotihoidon asiakasta, joilla oli merkittävä monilääkitys. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tässä tutkimuksessa monilääkittyjen ikäihmisten kokemuksia lääkehoidosta kuvattiin neljällä ulottuvuudella: vointi, lääkkeisiin liittyvät kokemukset, lääkehoidon ohjaus ja neuvonta sekä lääkekustannukset. Monilääkityt ikäihmiset eivät osanneet yhdistää erilaisia oireita ja tuntemuksiaan lääkkeisiin liittyviksi haittavaikutuksiksi vaan pitivät oireita ikääntymiseen tai sairauksiin liittyvinä. Ikäihmisillä ei ollut riittävästi tietoa käyttämiensä lääkkeiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista, jotta he olisivat voineet yhdistää oireita lääkkeisiin. Kotihoidossa lääkeinformaation antaminen ei ollut riittävää ja asiakkailla ei ollut todellisia mahdollisuuksia osallistua lääkehoitonsa suunnitteluun. Lääkekulut koettiin kohtuuttoman suuriksi. Ikäihmiset toivovat saavansa enemmän tietoa lääkkeiden käyttötarkoituksesta ja vaikutuksista. Säännöllinen lääkehoidon tarkistus nähtiin tarpeellisena. Tutkimus on tuonut uutta tietoa ja ymmärrystä merkittävän monilääkityksen vaikutuksesta ikäihmisten elämänlaatuun ja arjessa selviytymiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää ikäihmisten lääkehoidon suunnittelussa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjausosaamisen kehittämisessä. Kotihoidon työn organisoinnissa tulisi kiinnittää huomiota resursseihin ja hoidon jatkuvuuteen, mikä mahdollistaisi lääkehoidon tarkistuksen, seurannan ja asiakaslähtöisemmän hoidon.
see all

The purpose of this study was to describe the experiences with the medication treatment of the elderly people with polypharmacy, their participating in the planning of the medication and thoughts about developing the service in home care context. The study was conducted as a qualitative study in an area of four municipalities. The research method was a thematic interview. Ten clients (n = 10) in home care with significant polypharmacy were interviewed in the study. The material was analyzed using an inductive content analysis. In this study the experiences of the elderly people with polypharmacy were described in four different dimensions: the health condition, experiences with the medicines, guidance and advice concerning the medication and the costs of the medication. The elderly people who had many medicines did not connect different symptoms and feelings to the side effects of the medicines but considered them as symptoms due to their age or illness. The elderly people did not have enough knowledge about the effects and side effects of the medicines in order to be able to connect the symptoms to the side effects. The amount of the information on the medicines was not sufficient in home care, and the clients did not have real possibilities of planning their medical care. The costs of medication were considered excessively high. The elderly people hoped to get more information on the purposes and effects of the medicines. Regular checking of the medication was seen necessary. The study has brought more information and understanding of the influence of the polypharmacy on elderly people’s quality of life and coping with their everyday lives. The results can be utilized in planning the medication elderly people and developing the guidance of the professional employees in health care. When organizing home care, the attention should be paid to the resources and the continuity of the care, which would enable to check and control the medication, and as a result to have a more customer-oriented approach.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsti Onditi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.