University of Oulu

“So that you’re feeling comfortable in speaking the language” : teacher students’ views on teaching the pronunciation of English

Saved in:
Author: Leinonen, Rita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705111805
Language: English
Published: Oulu : R. Leinonen, 2017
Publish Date: 2017-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Riekki, Maritta
Reviewer: Kuure, Leena
Riekki, Maritta
Description:
The topic of the thesis is teacher students’ views on teaching the pronunciation of English. The topic is relevant because English is the language of international communication. Also, the topic appears not to have been researched before in Finland. The purpose of the study is to examine teacher students’ views on teaching the pronunciation of English and to investigate which topics they find relevant within the theme. The study explores the empirical findings in the light of the sociocultural theory of learning and the communicative approach to language teaching. A number of studies related specifically to pronunciation and teaching pronunciation are also exploited in order to inspect the topic more comprehensively. Seven teacher students completing the university degree for English language teachers were interviewed for the study. They were at different stages of their studies, and they had little previous experience in teaching. The interviews were conducted as semi-structured interviews, that is, as interviews with pre-set themes and suggested questions. The data were analysed with the method of content analysis. The content analysis of this study progressed through the identification of the relevant individual utterances from the data to the abstraction of the individual utterances into groups, classes and themes. The main findings show that the teacher students who participated in the study consider learning a continuous process that facilitates development. They think that in teaching pronunciation, only one language norm should be adhered to while addressing the abundance of different English accents. Moreover, the teacher students regard speaking in general and the awareness of pronunciation as learning objectives, and they consider speaking and listening central methods for teaching pronunciation. The findings also reveal that the teacher students are not a homogenous group in their opinions about teaching the pronunciation of English. As a whole, the findings support the conclusion that the teacher students promote learner-led approach in teaching. Their views on teaching pronunciation are cohesive: the learning objectives, contents as well as methods and tools they promote are largely congruent with each other. Thus, the teacher students are able to contemplate teaching pronunciation as a whole while inspecting individual elements of it. Furthermore, their views are largely consistent with the theories and earlier research related to the topic. This suggests that the teacher students have relevant theoretical knowledge about teaching pronunciation, which they are able to apply when contemplating the practical implementation of teaching the pronunciation of English.
see all

Tutkielman aihe on opettajaopiskelijoiden näkemykset englannin ääntämisen opettamisesta. Aihe on ajankohtainen, koska englantia käytetään kansainvälisen kommunikoinnin kielenä. Aihetta ei tekijän tietojen mukaan myöskään ole tutkittu aiemmin Suomessa. Tutkielman tarkoituksena on tutkia opettajaopiskelijoiden näkemyksiä englannin ääntämisen opettamisesta ja selvittää, mitkä asiat ovat heidän mielestään aiheessa keskeisiä. Tutkielman empiirisiä tuloksia tarkastellaan sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen kautta ja lähestymällä opettamista kommunikatiivisesta näkökulmasta. Myös keskeisiä ääntämiseen ja ääntämisen opettamiseen liittyviä tutkimuksia hyödynnetään, jotta aihetta voidaan käsitellä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää opettajaopiskelijaa, jotka suorittivat englannin aineenopettajan yliopistotutkintoa. He olivat opinnoissaan eri vaiheissa, eikä heillä ollut merkittävää kokemusta opettamisesta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina eli haastatteluina, joissa teemat ja täydentävät kysymykset ohjasivat haastattelun kulkua. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkielman sisällönanalyysi toteutettiin etsimällä aineistosta keskeiset yksittäiset ilmaukset ja abstrahoimalla kyseiset yksittäiset ilmaukset ryhmiin, luokkiin ja teemoihin. Keskeiset löydökset osoittavat, että tutkimukseen osallistuneet opettajaopiskelijat ajattelevat oppimisen olevan prosessi, joka mahdollistaa kehittymisen. He ovat sitä mieltä, että vaikka ääntämisen opettamisessa tulee käydä läpi englannin aksenttien moninaisuus, tulee opettamisessa käyttää vain yhtä kielen normia. Opettajaopiskelijoiden mielestä puhuminen ja tietoisuus ääntämisestä ovat oppimistavoitteita, ja he näkevät puhumisen ja kuuntelemisen keskeisinä metodeina ääntämisen opettamisessa. Löydökset osoittavat myös, että opettajaopiskelijat eivät ole yhtenäinen ryhmä englannin ääntämisen opettamista koskevissa mielipiteissään. Kokonaisuutena löydökset oikeuttavat päätelmän, että opettajaopiskelijat kannattavat oppijalähtöistä näkökulmaa opettamiseen. Heidän näkemyksensä ääntämisen opettamisesta ovat johdonmukaisia: heidän tärkeinä pitämänsä opettamisen tavoitteet, sisällöt sekä metodit ja työkalut ovat keskenään yhteensopivia. Opettajaopiskelijat pystyvät siten hahmottamaan ääntämisen opettamisen kokonaisuutena, vaikka keskittyvätkin sen yksittäisiin elementteihin. Heidän näkemyksensä ovat lisäksi suurelta osin yhteneväisiä aiheeseen liittyvien teorioiden ja aiempien tutkimuksien kanssa. Tämä viittaa siihen, että heillä on oleellista teoreettista tietoa ääntämisen opettamisesta ja että he pystyvät soveltamaan tätä tietoa miettiessään ääntämisen opettamisen käytännön toteutusta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Rita Leinonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.