University of Oulu

Musiikinteoria osana musiikinopetusta : tarvitaanko sitä?

Saved in:
Author: Moilanen, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705121816
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Moilanen, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintyössäni musiikinteorian oppiaineen tarpeellisuutta osana musiikinopetusta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikinteoria jakaa oppiaineena mielipiteitä ja sen koetaan antavan oppilaille työkaluja kertomatta mihin niitä pitäisi käyttää. Kandidaatintyöni on kirjallisuuskatsaus, jossa käyn läpi musiikinteoriaan liittyviä kirjoja, tutkimuksia ja opetussuunnitelmia. Ensiksi käyn läpi musiikinteorian historiallisen kehittymisen aluksi omaksi tieteenhaarakseen, sen jälkeen koulussa opetettavaksi oppiaineeksi. Sen jälkeen tarkastelen musiikinteorian opettamista aluksi opetussuunnitelmien perusteiden, sen jälkeen käytännön luokkahuonetilanteiden osalta. Esittelen myös musiikinteorian opiskelusta tehtyjä motivaatiotutkimuksia, joissa etsitään syitä oppiaineen kohtaamaan kritiikkiin. Lopuksi käsittelen musiikin teoreettisen ymmärtämisen käytännön hyötyjä musiikin kokonaisvaltaisen ymmärtämisen, kuuntelukasvatuksen ja säveltämisen osalta. Huono musiikinteorian opiskelumotivaatio on vahvasti sidonnainen vanhanaikaisiin ja yksitoikkoisiin opetustyyleihin. Toinen merkittävä opiskelumotivaatiota heikentävä tekijä on, että oppilaat kokevat musiikinteorian olevan liian kaukana käytännön musisoinnista. Musiikin teoreettisella ymmärtämisellä on selkeä yhteys musiikin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta myös käytännön musisointiin. Kuuntelukasvatus ja musiikinteoria liittyvät toisiinsa erityisesti musiikin analyyttisen kuuntelemisen osalta ja niitä voidaan opettaa samanaikaisesti. Musiikinteoriaa voi opettaa myös säveltämisen kautta, vaikkakin jotkut kokevat musiikinteorian sääntöjen olevan luovuutta rajoittavia tekijöitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Moilanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.