University of Oulu

Mikä erottaa metallimusiikin populaarimusiikin muista alalajeista? : katsaus musiikillisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta

Saved in:
Author: Palo, Tatu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705121817
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Palo, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyöni pyrkii selvittämään, mikä erottaa metallimusiikin muusta populaarimusiikista sekä musiikillisesti, että sosiaalisesti. Metallimusiikin tutkiminen on muun populaarimusiikin tutkimuksen ohella kohtalaisen suppeaa. Tutkielma on musiikin luokittelua, musiikillisia yhteisöjä ja metallimusiikkia käsittelevä kirjallisuuskatsaus, jossa on käytetty lisäksi aineistona levyarvioita ja lehtiartikkeleita tukemaan väitteitä jonkin yhtyeen musiikillisesta suuntauksesta, tai saamaan kuvaa yhtyeen asemasta metalliyhteisössä. Tutkielmassa vertaillaan ja kuvaillaan myös musiikkikappaleita. Metallimusiikin ominaispiirteitä on määritelty useassa lähteessä, mutta metallimusiikin ja muun populaarimusiikin rajaa on pidetty varsin häilyvänä. Monia metallille ominaisia tunnuspiirteitä löytyy muustakin musiikista, kuten myös vastavuoroisesti metallista voidaan löytää monia esimerkiksi kaupallisina pidettyjä, muuhun populaarimusiikkiin assosioituja ominaisuuksia. Tutkielmassa pyrin selvittämään, mitkä näistä tunnuspiirteistä ovat merkittäviä musiikin luokittelun kannalta. Lisäksi pyrin selvittämään, miksi jotkin musiikillisesti ei-metallina pidetyt esittäjät ovat suosittuja metalliyhteisössä. Erottavina tekijöinä metallimusiikin ja -yhteisön ja muun populaarimusiikin välillä vaikuttaisi toimivan ainakin viisi seikkaa: metallimusiikin ympärille muodostunut yhteisö, musiikin valmiit kytkökset metalliyhteisöön, soundi, ulkomusiikilliset tekijät sekä aikakausi. Erityisesti soundin merkitys korostui tutkielmassa. Tutkimus antaa viitteitä metalliyhteisön musiikkikäsityksistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä, mutta aihetta tulisi tutkia edelleen esimerkiksi teettämällä kuuntelu koehenkilöille, jossa kuunneltaisiin näytteitä erilaisista kappaleista. Koehenkilöiden tehtävänä olisi vastata, pitävätkö he näytettä metallimusiikkina, vaiko eivät. Lisäksi aineistoa voitaisiin kerätä haastattelemalla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tatu Palo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.