University of Oulu

Oppilaan haastava käyttäytyminen ja tukitoimet koulussa

Saved in:
Author: Latvakoski, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705131843
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Latvakoski, 2017
Publish Date: 2017-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Haastava käytös on noussut esiin viime vuosina julkisissa keskusteluissa. Myös oman kokemuksen perusteella näyttää siltä, ettei opettajilla ole halua tai kykyä ymmärtää kokonaisvaltaisesti sitä, että haastava käyttäytyminen on aina seurausta oppilaan pahoinvoinnista. Tutkielmani toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusmenetelmänä käytän laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkielmani johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei yhtä selkeää syytä haastavalle käytökselle ole. Tutkimustuloksissa todetaan että haastavan käytöksen syynä voivat olla mm. perheen ja vanhempien hyvinvointiin liittyvät syyt, mitkä pitävät sisällään mm. lapsi-vanhempi suhteen haasteet, kasvatukseen liittyvät pulmat sekä lapsen itsetunnon, joka rakentuu varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Lapsen tapa toimia voi johtua myös temperamentista, stressistä sekä tunteidenhallinnan ja itsesäätelytaitojen puutteista, joihin liitetään vahvasti neurologiset tekijät. Merkittävää on lapsen kasvaessa tapahtuva aggressiokehitys, mikä näyttäytyy ikäkausittain aggressiivisuutena käytöksessä. Lapsi kehittyy myös erilaisissa ympäristöissä, siksi kouluympäristönkään vaikutusta käyttäytymiseen ei voida vähätellä. Haastavan käyttäytymisen kohtaamisessa auttaa: positiivinen pedagogiikka, oppilaan aito kohtaaminen, luottamussuhde, positiivisen käyttäytymisen vahvistaminen, tunne- ja aggressiokasvatus, käyttäytymisen ja tunteiden ennakointi sekä kolmiportaisen tuen käyttö. Lisäksi opettaja tekee työtää moniammatillisesti ja oppilashuollon kanssa sekä yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa. Opettaja ei toimi yksin työssään, vaan hänen ympärillään on toimijoita, jotka kaikki työskentelevät oppilaan parhaaksi. Opettajan tärkein tehtävä haastavan käytöksen kohtaamisessa ja sen kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä on oman toiminnan reflektointi, oppilaan käyttäytymisen ennakointi ja aito kohtaaminen. Lisäksi opettajan ammattitaitoa on huomata oma jaksaminen sekä avun tarpeen pyytäminen varhaisessa vaiheessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Latvakoski, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.