University of Oulu

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhdyskuntajätevesienpuhdistamoilla käytössä olevat puhdistusmenetelmät : tilannekatsaus

Saved in:
Author: Patrikainen, Ossi-Roopertti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705171856
Language: Finnish
Published: Oulu : O.-R. Patrikainen, 2017
Publish Date: 2017-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tehdä kooste Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden puhdistusmenetelmistä. Työssä käydään läpi ensin yhdyskuntajäteveden sisältämiä epäpuhtauksia, joita ovat orgaaninen aines, ravinteet, kiintoaine, sekä muut epäpuhtaudet, kuten raskasmetallit ja taudinaiheuttajamikrobit. Työssä selvitetään myös jäteveden puhdistuksessa käytettäviä menetelmiä. Fysikaalisilla menetelmillä poistetaan kiintoainesta mm. välppäyksen, hiekanerotuksen, selkeytyksen ja flokkauksen avulla. Kemiallisilla puhdistusmenetelmillä pyritään esimerkiksi poistamaan fosforia saostuksen avulla. Biologisten puhdistusmenetelmien tavoitteena on poistaa jätevedestä orgaanista ja epäorgaanista ainesta, kuten typpeä. Biologiset menetelmät perustuvat mikro-organismien kykyyn hajottaa epäpuhtauksia käyttämällä sitä ravinnokseen. Yleisiä menetelmiä ovat aktiivilieteprosessi ja bioroottorit. Jäteveden jälkikäsittelymenetelmillä pyritään tehostamaan puhdistusprosessia. Jälkikäsittelymenetelmiä ovat mm. suodatus, desinfiointi ja jälkikäsittelykosteikot. Työssä käydään läpi myös joitakin kehittyneempiä puhdistusmenetelmiä, kuten edistynyt hapetus, kaasustrippaus, adsorptio, aktiivihiilisuodatus ja jäteveden puhdistus jätevesialtaissa jäädyttämällä. Jäteveden puhdistusprosessin aikana syntyneitä lietteitä pyritään käsittelemään, jotta sen jatkokäsittely, kuljetus, hyväksikäyttö ja sijoitus helpottuvat. Selvitysten pohjalta koostettujen taulukoiden myötä havaittiin, että Pohjois-Pohjanmaalla jäteveden puhdistusta on keskitetty keskuspuhdistamoihin, mikä näkyy vähäisempänä puhdistamoiden lukumääränä verrattuna Lappiin. Käytettyjen puhdistusmenetelmien osalta yleisimmät fysikaaliset menetelmät ovat erivaiheiset selkeytykset ja välppäys. Kemiallinen saostus on käytössä useimmissa molempien maakuntien puhdistamoissa. Biologisista menetelmistä bioroottorit ovat yleisimmät sekä Lapissa, että Pohjois-Pohjanmaalla. Lapissa on käytössä jälkikäsittelymenetelmiä suuremmassa osassa puhdistamoita kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Lietteen käsittelymenetelmistä tyypillisempiä ovat sakeutus, kuivaus ja kompostointi sekä Lapissa, että Pohjois-Pohjanmaalla. Matkailukeskusalueiden puhdistamoilla on keskenään käytössä lähestulkoon samanlaiset puhdistusmenetelmät.
see all

The aim of this Bachelor’s thesis is to find out and summarize the wastewater treatment methods in sewage treatment plants in Lapland and North Ostrobothnia. The thesis first defines the basic characteristics of municipal wastewater i.e. what impurities does the wastewater contain. These impurities are organic matter, nutrients, suspended solids and other impurities such as heavy metals and pathogen microbes. The methods used for cleaning municipal wastewater are also studied. Physical treatment methods can remove solid matter from wastewater through screening, grit removal, sedimentation and flocculation. Chemical treatment methods, for example, aim at removing phosphorus through precipitation. The objective of biological treatment methods is to remove organic and inorganic material, such as nitrogen, from waste water. Biological treatment methods use micro-organisms to remove contaminants from wastewater. The most general biological treatment methods are active sludge process and biorotors. After-treatment methods aim to enhance the treatment process. Typical after-treatment methods are e.g. filtration, disinfection and after-treatment wetlands. The thesis also covers some of the more sophisticated wastewater treatment methods, such as advanced oxidation, stripping, adsorption, activated carbon filtration and purification of wastewaters in wastewater ponds by natural freezing. The sludge formed in the wastewater treatment process is to be processed in order to facilitate its further processing, transportation, exploitation and siting. Based on the findings, it was found that wastewater treatment in Northern Ostrobothnia has been concentrated on larger treatment plants. This shows in the fewer number of treatment plants in Northern Ostrobothnia compared to Lapland. For the purification methods used in Lapland and Northern Ostrobothnia, the most common physical treatment methods are the various phases of clarification and screening. Chemical precipitation is used in most of the treatment plants in both regions. Biorotors are typical biological treatment methods in both Lapland and North Ostrobothnia. The most favorable treatment methods for the sludge in both regions are thickening, drying and composting. Amongst the treatment plants located in the tourist center areas, the wastewater treatment methods are almost similar.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi-Roopertti Patrikainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.