University of Oulu

From divine to earthly : ravens and crows in Celtic and Norse mythology before and after the emergence of Christianity

Saved in:
Author: Talvitie, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181929
Language: English
Published: Oulu : T. Talvitie, 2017
Publish Date: 2017-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Braidwood, John
Reviewer: Keisanen, Tiina
Braidwood, John
Description:
This thesis studies ravens and crows in Celtic and Norse mythology before and after the emergence of Christianity. There are five research questions the thesis concentrates on. First, are there any shared meanings in Celtic and Norse mythologies with regard to ravens and crows, and in what respect do these meanings differ in Celtic and Norse mythologies? The second research question is whether there are any possible reasons behind Celtic and Norse mythologies using these birds in a (possibly) similar manner in some context, and in a (possibly) different manner in the other. The question as to whether the use of raven and crow in these epics is interchangeable is also looked into. Fourth, after looking into ravens and crows in the Celtic and Norse mythologies, their symbolical meanings in The Bible are studied. Finally, by comparing these meanings the aim of this thesis is to find out whether emerging of Christianity would have, based on these texts, changed the way people regard these birds. The research material consists of three texts: The Táin, Edda and The Doauy-Rheims Bible, The Táin being an Irish epic, Edda a Norse epic and Doauy-Rheims Bible a translation from The Vulgate Bible. The theoretical background section of this thesis sheds some light on how Christianity gained ground in Ireland and Nordic countries. The findings show that the way ravens and crows are portrayed in The Táin and Edda are somewhat similar, however, there seems to be difference in how natural these birds and their actions appeared to people. These birds are used in a rather intermixed way in both of the epics, but in some contexts Edda separates crows to be somewhat inferior to ravens. The Bible brings a different view on how these birds are perceived. They are created by God, inferior to him and humans. Therefore, a continuum can be established from The Táin where crows and ravens are closest to deities and their actions are perceived to be natural, to Edda where these birds were deemed as part of life of humans and deities but, for example, gods and goddesses do not transform to ravens or crows as in The Táin. In Edda, ravens’ and crows’ feeding on carrion is not seen quite as natural as in The Táin. In The Bible, then, these birds are valued as part of Creation but they are clearly inferior to God and humans. Thus, based on the research material, emergence of Christianity has brought with it a different relationship to nature.
see all

Tutkielma käsittelee korppeja ja variksia kelttiläisessä ja muinaisnorjalaisessa mytologiassa ennen ja jälkeen kristinuskoa. Tutkimuskysymyksiä on viisi. Ensimmäisenä tutkitaan, onko kelttiläisessä ja muinaisnorjalaisessa mytologiassa yhteisiä merkityksiä korpeille ja variksille sekä miltä osin merkitykset taas eroavat toisistaan. Toinen tutkimuskysymys on, löytyykö mahdollisia syitä sille, miksi kelttiläisessä ja muinaisnorjalaisessa mytologiassa käytetään näitä lintuja (mahdollisesti) samalla tavalla jossain asiayhteydessä ja (mahdollisesti) eri tavalla toisessa asiayhteydessä. Tutkielma käsittelee myös sitä, onko korppi- ja varis- nimityksiä käytetty rinnasteisesti. Kun on käsitelty korppeja ja variksia kelttiläisessä ja muinaisnorjalaisessa mytologiassa, tutkitaan näiden lintujen symbolisia merkityksiä Raamatussa. Lopuksi vertailemalla näitä merkityksiä pyritään ottamaan selvää — perustuen tutkimusmateriaalina käytettyihin teksteihin — ihmisten suhtautuminen korppeihin ja variksiin muuttunut kristinuskon tulon jälkeen. Tutkimusmateriaali koostuu kolmesta tekstistä: The Táinista, Eddasta ja Doauy-Rheims -Raamatusta. The Táin on irlantilainen, Edda taas muinaisnorjalainen eepos, Douay-Rheims- Raamattu taas käännös Versio Vulgatasta. Tutkielman teoriaosuudessa käsiteltiin sitä, miten kristinusko valtasi maaperää Irlannissa ja Pohjoismaissa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että korpit ja varikset esitetään sekä The Táinissa että Eddassa melko samalla tavalla. On kuitenkin havaittavissa ero siinä, kuinka luonnollisina nämä linnut ja niiden toiminnot näyttäytyvät ihmisille. Korppi- ja varis- nimityksiä käytetään molemmissa eepoksissa varsin rinnasteisesti, tosin Eddassa varikset nähdään joissain kohdin korppeja alempiarvoisina. Raamatun myötä tulee mukaan hiukan erilainen tapa nähdä korpit. Jumala on luonut ne itseään ja ihmisiä alempiarvoisiksi. Näin ollen, tekstit voidaan nähdä eräänlaisena jatkumona The Táinista jossa varikset ja korpit ovat lähinnä jumalia ja niiden toiminta nähdään luonnollisena, Eddaan, jossa nämä linnut nähtiin osana ihmisten ja jumalten elämää mutta esimerkiksi The Táinista löytyvä jumalten muuntautuminen näiksi linnuiksi puuttuu Eddasta. Eddassa myöskään korppien ja varisten haaskansyöntiä ei nähdä niin luonnollisena tapahtumana kuin The Táinissa. Jatkumon toisessa päässä on Raamattu, jossa näitä lintuja kyllä pidetään arvossa siinä mielessä, että ne ovat osa luomakuntaa, mutta ne ovat selvästi Jumalaa ja ihmisiä alempiarvoisia. Näin ollen tutkimusmateriaalin perusteella kristinuskon rantautuminen toi mukanaan toisenlaisen luonto-suhteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Talvitie, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.