University of Oulu

Liikuntakasvatuksen osallistava tehtävä alakoulussa

Saved in:
Author: Hyytinen, Tuukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181932
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hyytinen, 2017
Publish Date: 2017-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä on osallisuus, miten se toteutuu alakoulun liikuntatunneilla, sekä millä eri menetelmillä ja toimilla oppilaiden osallisuutta voidaan lisätä. Aihetta lähestyttiin lapsen osallisuuden kautta, sekä selvitettiin, miten osallisuus näkyy koulumaailmassa ja miten sitä voidaan lisätä koulussa. Aineistona käytettiin osallisuuden käsitettä määritellessä kasvatustieteen alan julkaisuja ja kirjoja. Lisäksi tutkielman aineistona oli eri tahojen raportteja erilaisista osallisuus- ja liikuntahankkeista, joita tutkielmassa käsitellään. Aineistona oli myös julkaisuja ja kirjoja liikuntakasvatuksen alalta. Aineiston pohjalta olen muodostanut oman käsitykseni osallisuudesta, liikuntakasvatuksesta, ja erilaisista aiheeseen liittyvistä hankkeista ja niiden vaikuttavuudesta. Osallisuutta on tutkittu Suomessa varsin paljon myös koulukontekstissa. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa osallistavaa opetusta. Lisäksi viime vuosina on toteutettu useita erilaisia ja eritasoisia osallisuushankkeita, jotka ovat pyrkineet lisäämään lasten osallisuutta mahdollistavia rakenteita, sekä kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia kansalaisia. Liikkuva koulu -hanke on hyvä esimerkki liikuntahankkeesta, jonka pääasiallinen tehtävä on fyysisen aktiivisuuden lisääminen, mutta lisäksi se tuottaa osallisuutta kouluissa. Lisäksi tutkimusaineistosta löytyy muitakin asioita, esimerkiksi liikunnan opetustyylejä, joilla osallistavaa opetusta on mahdollista toteuttaa ja näin osallistaa lasta liikunnan avulla. Osallisuus on subjektiivinen, vahvasti yksilön omaan kokemukseen perustuva tunne vaikuttamisen mahdollisuuksista, turvallisuudesta sekä mukanaolosta. Koulussa osallisuutta voidaan lisätä vaikuttamisen mahdollisuuksia tuottavien rakenteiden tukemisella, esimerkiksi oppilaskuntatoimintaa kehittämällä. Liikunnan eri opetustyyleillä ja etenkin oppilaslähtöisellä opettamisella oppilaan vaikuttamisen mahdollisuuksia voidaan tukea myös alakoulun liikuntatunneilla. Lisäksi erilaiset liikuntahankkeet voivat fyysisen aktivoinnin lisäksi myös osallistaa lasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuukka Hyytinen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.