University of Oulu

Kilpailukykyinen kaupunkitila : kasvukeskusten kaupunkikehityshankkeet valtiomuutoksen ilmentäjinä

Saved in:
Author: Rekilä, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.2 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705181933
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rekilä, 2017
Publish Date: 2017-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahlqvist, Toni
Reviewer: Ahlqvist, Toni
Sirviö, Heikki
Description:
Tutkielmassa tarkastellaan valtiomuutoksen ilmenemistä kolmessa suomalaisessa kaupunkikehityshankkeessa. Hankkeet ovat Länsi-Toppila Oulussa, Kansi ja Areena Tampereella sekä Raide-Jokeri Helsingissä ja Espoossa. Tutkielman aineisto koostuu hankkeiden suunnittelu- ja tiedotusdokumenteista sekä muusta aineistosta. Tutkimuksen kohteena on valtiomuutoksen ilmeneminen hankkeiden suunnittelussa, aluekehityksen periaatteissa ja kaupunkitilassa. Työn tarkoituksena on eritellä valtiomuutoksen kehityskulkujen paikallisia ulottuvuuksia ja tarkastella tulosten avulla valtiomuutoksen tilannetta Suomessa. Tutkielma on kollektiivinen tapaustutkimus. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, jossa aineistodokumentteja tulkittiin suunnittelun, aluekehityksen ja kaupunkitilan tasoilla. Tulosten perusteella hankkeiden suunnittelussa korostuivat laaja toimijaverkosto ja kontekstisidonnainen suunnitteluprosessi. Vastaavasti hankkeiden aluekehityksen periaatteissa painottuivat monipuoliset tavoitteet ja yrittäjämäinen kaupunkikehitys. Kaupunkitilan tasolla tulokset liittyivät symbolisen tilan ja uusurbanismin teemoihin. Tulokset kertovat uusliberalisoituvasta suunnittelusta, kilpailukykypolitiikan osana toteutettavasta yrittäjämäisestä kaupunkikehityksestä ja kaupunkitilan merkityksestä kilpailutekijänä. Laajemmin tulokset kuvaavat kilpailuvaltiolle tyypillisen transnationaalin aluekehitysopin periaatteiden omaksumista, jossa tietyt valtiotilan paikat ja alueet pyritään liittämään globaaleihin arvonlisäyksen verkostoihin. Markkinoistuminen ja kilpailuvaltiolle tyypilliset aluekehittämisen, suunnittelun organisoinnin ja toteutuksen tavat ilmentävät kilpailuvaltion markkinaehtoisen ideologian omaksumista eri aluetasoilla. Kilpailuvaltion piirteistä huolimatta tulosten signaloima valtiokeskeinen territoriaalisuus ja hierarkkinen skalaarisuus viittaavat perinteiseen kansallisvaltion ympärille jäsentyvään valtiomalliin. Lisäksi hyvinvointivaltiolle tyypilliset tasa- arvoisuuden painotukset näkyvät retorisella tasolla. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion tasaavat mekanismit vaikuttavatkin olevan läsnä myös kilpailuvaltion kontekstissa. Tämä ilmentää valtiomuutoksen kontekstuaalisuutta ja riippuvuutta historiallisesta kehityksestä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Rekilä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.