University of Oulu

Sosiaalisten taitojen tukeminen lapsuusiän autismissa

Saved in:
Author: Leivo, Hanna-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232022
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-M. Leivo, 2017
Publish Date: 2017-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tarkastelen kandidaatin tutkielmassani sosiaalisten taitojen tukemista lapsuusiän autismissa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, mitä tarkoittaa lapsuusiän autismi, millaisia haasteita autistisilla lapsilla voi esiintyä sosiaalisissa taidoissa sekä kuinka heitä voidaan tukea näissä taidoissa. Käytän tutkimuksessani ajoittain autismikäsitettä, jolla viittaan lapsuusiän autismiin selkeyden vuoksi. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa ensin olen luonut teoreettisen viitekehyksen määrittelemällä lapsuusiän autismin sekä sosiaalisten taitojen käsitteet. Tämän jälkeen olen tarkastellut tutkimuskirjallisuutta, joka käsittelee autistisen lapsen sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukemista arjessa erilaisilla kuntoutusmenetelmillä. Tutkimusaineistoksi olen pyrkinyt valitsemaan mahdollisimman tuoretta, 2000-luvulla ilmestynyttä lähdekirjallisuutta. Erityispedagoginen tietämys sekä varhainen tuki korostuvat varhaiskasvatuksessa lapsiryhmien suurentumisen ja moninaistumisen myötä, minkä seurauksena näiden teemojen tutkimiselle on tarvetta. Lisäksi lapsuusiän autismin ja sosiaalisten taitojen yhteyksistä löytyy Suomessa melko vähän yhteen koottua, spesifiä tutkimusta, sillä aiemmat tutkimukset eivät ole juurikaan keskittyneet pelkästään tähän näkökulmaan. Tutkimukseni avulla kasvattajat, vanhemmat sekä muut aiheesta kiinnostuneet saadaan tietoisemmiksi alle kouluikäisten autististen lasten sosiaalisista taidoista, jonka myötä he voivat hyödyntää tämän tutkimuksen materiaalia kasvatustehtävässään. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että autismi on elinikäinen, käyttäytymisen perusteella todettava kehityksellinen häiriö, jolla on neurologinen ja geneettinen tausta. Perustan lapsuusiän autismin käsitteelle on luonut Leo Kanner vuonna 1943, tosin nykyään Suomessa autismi voidaan diagnosoida lapsella ICD-10 Tautiluokituksen mukaisesti. Lapsen poikkeava sosiaalinen käyttäytyminen kuuluu yleensä selvimpiin lapsuusiän autismin oireisiin, jonka takia vanhempien sekä kasvattajien olisikin hyvä tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä. Näihin taitoihin kuuluu sekä kielellisiä että ei kielellisiä taitoja, kuten kyky tehdä aloitteita sekä ylläpitää vastavuoroista vuorovaikutusta. Autistista lasta voidaan tukea arjen sosiaalisissa taidoissa ja vuorovaikutuksessa esimerkiksi mallittamalla tavoiteltavaa käyttäytymistä tai soveltamalla erilaisia kuntoutusmenetelmiä. Menetelmän valinnassa on tärkeä huomioida lapsen mielenkiinnonkohteet sekä persoonallisuus, jotta kuntoutus onnistuu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Maria Leivo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.