University of Oulu

Lapsen tunnetaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Salo, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232028
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Salo, 2017
Publish Date: 2017-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan, millaisin keinoin varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lapsen tunnetaitoja. Tutkimuskysymyksenä on: ”Miten lapsen tunnetaitoja voidaan tukea varhaiskasvatuksessa?”. Tutkielma on toteutettu kuvailevana, integroivana, kirjallisuuskatsauksena. Sen teoreettinen viitekehys koostuu kehityspsykologisesta tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyvästi käsitteistöstä ja teoriasta, sekä niiden kehittymisestä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakirjojen pohjalta tarkastellaan, miten ne velvoittavat tukemaan lasten tunnetaitoja. Tunnetaitojen, kuten tunteiden säätelyn, ongelmat näkyvät yhä enemmän myös varhaiskasvatusikäisissä lapsissa, ja lapsen osallistuessa varhaiskasvatukseen vastuu lapsen tunnetaitojen tukemisesta on myös varhaiskasvatuksen ammattikasvattajilla. Tunnetaitojen tukeminen vaatii kasvattajilta tietoista panostusta sekä aiheeseen perehtymistä. Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena on omalta osaltaan olla apuna tunnetaitojen ja niiden tukemisen merkityksen osoittajana sekä antaa tietoa siitä, miten tätä tukemista voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksessa ja myös sen ulkopuolella. Tutkimustulosten perusteella tunnetaitoja voidaan tukea varhaiskasvatuksessa kasvattajan ja lapsen sekä lasten vertaissuhteiden välisessä vuorovaikutuksessa ja osana varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa. Kasvattajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa lapsen tunnetaitoja tuetaan muun muassa tunteita nimeämällä, niiden syistä keskustelemalla ja erilaisia säätelykeinoja opettamalla. Tukemisen keinoja ovat myös lapsen tunteiden kunnioittaminen ja hyväksyminen sekä rohkaiseminen tunteiden ilmaisemiseen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Osansa lapsen tunnetaitojen tukemisessa on myös kasvattajien tarjoamalla mallilla ja kasvattajan omilla tunteilla. Vertaissuhteissaan ja vertaistensa kanssa leikkiessään lapsi hioo tunnetaitojaan muun muassa toverien hyväksynnän ja torjunnan vaikutuksesta. Osana varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa tunnetaitojen tukeminen voidaan huomioida muun muassa draaman, satujen lukemisen, liikunnan ja sosioemotionaalisia taitoja harjoittavien ohjelmien avulla. Myös tämän toiminnan osana on vuorovaikutus, ja lapsen tunnetaitojen tukemisen voidaan katsoa tapahtuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksessa, sillä silloin lapsen kokemat tunteet ja tunteiden syyt ovat oikeita ja tapahtuvat oikeissa tilanteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Salo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.