University of Oulu

Atomi- ja ydinfysiikka -verkkokurssin toteuttaminen

Saved in:
Author: Klemola, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705232052
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Klemola, 2017
Publish Date: 2017-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huttula, Saana-Maija
Harmoinen, Sari
Reviewer: Huttula, Saana-Maija
Harmoinen, Sari
Description:
Tutkielmassa esitetään, miten Atomi- ja ydinfysiikka -verkkokurssi on suunniteltu ja toteutettu. Työssä havainnollistetaan esimerkein, miten kurssin verkko-oppimisympäristö on tehty Optiman valmiiseen oppimisalustaan. Verkko-oppimisympäristön ratkaisuja perustellaan verkkopedagogiikan näkökulmasta sekä kurssin pilotointivaiheen opiskelijapalautteen perusteella. Kurssin asiasisältöä tarkastellaan kirjallisuuskatsauksena. Havaitaan, että klassisen fysiikan laeilla ei voida selittää mustan kappaleen säteilyä, valosähköistä ilmiötä, Comptonin ilmiötä eikä atomimallia. Todetaan, että ilmiöt on selitettävissä aaltohiukkasdualismilla, minkä avulla tarkastellaan Bohrin atomimallia. Lisäksi esitellään kvanttimekaniikan perusteet, joiden avulla voidaan tulkita hiukkasten ominaisuuksiin liittyviä todennäköisyyksiä. Kurssiin kuului myös lyhyt katsaus atomiytimien koostumukseen ja ominaisuuksiin, kuten spiniin, magneettiseen momenttiin sekä radioaktiivisuuteen. Tutkielmassa esitetään verkkokurssin konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen perustuvat pedagogiset mallit; linjakas opetus sekä mielekäs oppiminen. Linjakkaassa opetuksessa opetuksen tavoitteet, toteutus sekä arviointi tukevat toisiaan olemalla osana oppimisprosessia. Mielekkään oppimisen mallin mukaan opetus koostuu kahdeksasta kriteeristä: oppijan aktiivisuudesta, intentionaalisuudesta ja reflektiosta, oppimisprosessin konstruktivistisuudesta ja kontekstuaalisuudesta, oppijoiden välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta sekä oppimisen siirtovaikutuksesta. Mielekäs oppiminen auttaa oppimisen soveltamista käytännön tilanteisiin. Tutkielmassa tarkastellaan, miten tieto- ja viestintäteknologia tukee linjakasta opetusta ja mielekästä oppimista sekä miten se ilmenee verkko-oppimisympäristössä. Verkkokurssin pilotointivaiheeseen osallistui 10 opiskelijaa, joista kahdeksan antoi luvan käsitellä ja raportoida kurssin aikana tapahtuneesta toiminnasta sekä opiskelijapalautteesta. Pilotointivaiheesta esitetään raportti, jonka johtopäätöksenä todetaan verkkokurssin tukevan oppimisprosessia sekä helpottavan opinnoissa edistymistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Klemola, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.