University of Oulu

Minä-viitteisyys suomalaisissa muoti- ja lifestyleblogeissa

Saved in:
Author: Niva, Laura-Sisko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252093
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-S. Niva, 2017
Publish Date: 2017-05-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin minä-viitteisyyttä suomalaisissa muoti- ja lifestyleblogeissa. Tavoitteenani on tarkastella, millä tavalla kirjoittajan minä-viitteisyys näkyy blogikirjoituksissa: millaisten kielellisten keinojen avulla hän viittaa teksteissä itseensä, millaisia rooleja kirjoittajalle rakentuu ja millä tavalla hän merkityksellistää ympäröivää maailmaa suhteessa minään. Tutkimuksessani keskityn erityisesti tarkastelemaan suomalaisten muoti- ja lifestyleblogien eksplisiittisiä ja implisiittisiä minä-viittauksia. Tutkimusaineistoni koostuu kolmen suomalaisen muoti- ja lifestyleblogin syyskuussa 2015 julkaistuista blogikirjoituksista. Blogikirjoituksia on yhteensä 81 kappaletta — Mariannan-blogi sisältää blogikirjoituksia 20 kappaletta, Mungolife-blogi 27 kappaletta ja Annika O. -blogi 34 kappaletta. Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen. Tutkimukseni teoreettinen tausta on varsin eklektinen, sillä pyrin tarkastelemaan laajaa aineistoani useasta eri näkökulmasta voidakseni tehdä siitä riittävän päteviä yleistyksiä. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimivat muun muassa M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteoria, Erving Goffmanin esitys osallistumiskehikosta ja esittämismuotista, Wallace L. Chaven näkemykset kirjoittajan ja lukijan läsnäolosta tekstissä, Suzanne Egginsin ajatukset interpersoonaisuudesta ja sitoutuneisuudesta sekä suomen kielen persoonaviittausten teoria. Näitä eri teorioita yhdistelemällä erittelen ja analysoin tekstien persoonaviittauksia sekä niiden eksplisiittisyyttä ja implisiittisyyttä, ilmausten geneerisyyttä ja tekstin affektista ainesta. Blogien kirjoittajille kirjoittuu aineistossani monenlaisia osallistujarooleja. Toisinaan he jakavat teksteissään arjen kuulumisiaan ja ajatuksiaan — välillä myös syvällisempiäkin pohdintoja. Tällöin teksteihin rakentuu ajatteleva, tekevä ja tunteva yksilö-minä. Kun kirjoittajat viittaavat esimerkiksi kulloiseenkin kyseessä olevaan tekstiin, omiin aiempiin teksteihin tai muiden ihmisten, esimerkiksi lukijoidensa, sanomisiin tai kirjoituksiin, kirjoittuu teksteihin intertekstuaalinen minä. Aineistossani on useita tekstejä, joissa kirjoittaja asettuu auktoriteetin rooliin asiantuntijana, neuvonantajana, kehottajana tai toiminnan ohjaajana. Tällöin kirjoittajan osallistujarooliksi rakentuu asiantuntija-minä. Kirjoittajille on myös määriteltävissä persoonaisten ja modaalisten aineisten avulla kuusi eri yhteyttä, joissa näitä persoonaisia ja modaalisia aineksia käytetään. Nämä kirjoittajille muodostuvat roolit olen määritellyt sen mukaan, mitä aiheita teksteissä käsitellään ja mitä ilmauksia tekstissä milloinkin käytetään: millaista varmuusastetta teksteissä esimerkiksi käytetään ja mitä aiheita blogikirjoituksissa käsitellään. Nämä roolit ovat kertoja, kokija, mielipidekirjoittaja, suosittelija, mainostaja ja oman roolinsa kommentoija. Teksteissä rakentuvat osallistujaroolit ja yhteydet ovat limittäisiä, mutta yhdessä selventävät bloggaajille teksteissä muodostuvia rooleja. Bloggaajille on ominaista omien mielipiteiden, asenteiden sekä arvojen ilmaisu ja pohdiskelu. Myös omassa aineistossani omien henkilökohtaisten ajatusten jakaminen ja eri asioiden kommentointi ovat hyvin tyypillistä kaikissa kolmessa blogissa. Aineistoni sisältääkin runsaasti affektista ainesta. Persoonallisuus, asenteellinen sävy ja puhekielisyys myös tekevät teksteistä epämuodollisempia ja tuovat kirjoittajan lähemmäs lukijaa. Toisaalta erilaiset bloggaajien jakamat ohjeet, suosittelut ja kritiikit korostavat kirjoittajan auktoriteettiasemaa. Kirjoittaja onkin jo lähtökohtaisesti eräänlaisessa auktoriteettiasemassa suhteessa lukijaan — rakentuuhan oikeastaan koko blogin sisältö ja sen kiinnostavuus hänen itsensä ympärille. Tutkimusaineiston tekstit käsittelevät selvästi kunkin kirjoittajan tavallisia arjen kuulumisia, bloggaamista, tyyliä, erilaisia tapahtumia sekä muita yleisesti elämään ja itseen liittyviä asioita ja pohdintoja. Kirjoittajat kertovat mitä tekivät, mitä söivät, mitä ostivat, miltä näyttivät, mitä tunsivat, mitä haluavat, mitä etsivät sekä mistä pitävät tai eivät pidä. Tekstien perusteella kirjoittajien maailma merkityksellistyykin ulkonäön, henkisyyden (tunteiden), itsensä toteuttamisen ja bloggaamisen kautta. Kirjoittajat ovat blogityössään menestyneitä ja siten erityisessä asemassa, jossa on vapaus toteuttaa itseään hyvin eri tavalla kuin tavallisilla samanikäisillä ihmisillä. Toisaalta teksteihin kirjoittuu myös hyvin arkisia ja helposti samaistuttavia pohdintoja ja tuntemuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura-Sisko Niva, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.