University of Oulu

”Språk är makt” : en studie om två- eller flerspråkig undervisning i två skolor

Saved in:
Author: Laukkanen, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252110
Language: Swedish
Published: Oulu : N. Laukkanen, 2017
Publish Date: 2017-05-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rossi, Paula
Niemi, Hannu
Reviewer: Rossi, Paula
Niemi, Hannu
Description:
Syftet med denna avhandling är att redogöra för hur en specifik tvåspråkig skola samt hur en kommunal skola i norra Sverige hanterar språkanvändning med flerspråkiga elever. Jag är mest intresserad av lärarens roll i undervisningen bland tvåspråkiga och flerspråkiga elever men jag kommer även att studera hur tvåspråkiga skolor påverkar elevernas inlärning. Jag behandlar teori och analyserat hur en lärare kan hantera en tvåspråkig klass samt en klass med flerspråkiga elever. Tillåtelse av att använda skolornas namn i avhandlingen har blivit beviljat av båda skolornas rektorer. Jag har besökt Språkskolan som ligger i Haparanda i norra Sverige två gånger och analyserat lärares undervisningsmetoder, kommunikationen mellan eleverna och läraren samt vilken sorts material läraren använder sig av. Jag har även delat ut frågeformulär, som alla lärare som ville, fick besvara i båda skolorna. Dessa formulär analyserar jag i denna avhandling och jag använder mig av mina egna anteckningar från besöken i tvåspråkiga skolan samt mina egna noteringar från kommunala skolan. Jag använde mig av kvalitativa forskningsprocessen där jag hade möjligt att gå närmare in på detalj för hur språkanvändningen fungerade för den här svenska kommunen. Klasserna var utvalda redan innan enkäten utdelades till informanterna och observationerna hade blivit antecknade innan frågeformulären delades ut till Språkskolan och efter att de blev utdelade till Gränsskolan. Alla informanter samt elever har handskats anonymt och forskningen har inte fokuserats på enskilda personer. Viktiga aspekter inom lärarens språkanvändning i klassrummet är en naturlig del av avhandlingen eftersom det är ur lärarnas synvinkel som arbetet är baserat på. Fakta angående den tvåspråkiga kommunen Haparanda och om båda skolorna är nödvändiga för att kunna förstå språket roll i undervisningen, skolan och motivationen för språkanvändningen. Oavsett om läraren har enspråkiga, tvåspråkiga eller flerspråkiga elever behöver de agera som språkpoliser och stödja elever på sätt som de kanske inte har fått tillräckligt med utbildning för. Eleverna hjälper varandra att förstå nya ord och fraser på den kommunala skolan och på den tvåspråkiga skolan. På den kommunala skolan använder eleverna mer översättning och kroppsspråk. På den tvåspråkiga skolan använder eleverna även översättning men endast ett fåtal hade setts använda kroppsspråk och att de artikulerade sakta och tydligt. Denna avhandling har låtit några lärare att få möjlighet att tänka på sin egen språkanvändning i och utanför klassrummet samt vad som krävs av dem för att ge eleverna en trygg arbetsmiljö att utveckla sina språk i.
see all

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia opettajan roolia opetuksessa kaksikielisten ja monikielisten oppileitten kanssa. Aion myös tutkia miten kaksikielinen koulu vaikuttaa oppilaiden oppimiseen. Käsitelen teoriaa ja analysoinut sitä, miten opettaja voi hallita kaksikielistä luokkaa. Koulun rehtorit ovat myöntäneet luvan koulujen nimien julkaisuun. Jaoin kyselylomakkeet ja kaikki opettajat jotka, halusivat, vastasivat siihen. Analysoin lomakkeet tämän opinnäytetyön kautta ja käytän myös omia muistiinpanojani käydessäni kaksikielisessä koulussa sekä omia muistiinpanojani kunnalliselta koululta. Olen käyttänyt laadullisen tutkimuksen prosessia, jossa minun oli mahdollista mennä yksityiskohtiin siitä, miten juuri nämä koulut käyttävät kieltenopetusta tässä kunnassa. Luokat valitsin etukäteen kaksikielisessä koulussa jo ennen kuin kyselylomake jaettiin opettajille, mutta vasta kyselylomakkeen jälkeen kunnankoululla. Kaikki vastaajat ja opiskelijat on käsitelty nimettömästi ja tutkimus ei ole keskittynyt yhteen yksinäiseen yksilöön. Tärkeä ja luonnollinen osa opinnäytetyötä on opettajaien kielten käyttö luokkahuoneensa, sillä analyysi on opettajien näkökulmasta. Jotta voi ymmärtää koulun ja motivaation käyttöä kielten opetuksessa tarvitaan tietoa myös Haaparannan kaksikielisestä kunnasta ja myös molemmista kouluista. Riippumatta siitä onko opettajalla yksikielisiä, kaksikielisiä tai monikielisiä oppilaita, heidän täytyy toimia kielipoliiseina ja tukea oppilaita oikealla tavalla, vaikka opettajat eivät välttämättä ole saaneet tarpeeksi koulutusta tässä. Tämä opinnäytetyö on antanut mahdollisuuden joillekin opettajille pohtia omaa kielen käyttöään luokassa ja sen ulkopuolella, ja myös mitä opettajilta vaaditaan, jotta he voivat tarjota oppilailleen turvallisen ympäristön kehittääkseen heidän kielitaitojaan. Oppilaat auttavat toisiaan ymmärtämään uusia sanoja ja fraaseja konnan koululla sekä kaksikielisellä koululla. Kunnankoululla oppilaat käyttävät kielten kääntämistä ja kehokieltä. Kaksikielisellä koululla oppilaat käyttävät myös kielten kääntämistä, mutta muutama oppilas on havaittu myös käyttävän kehokieltä ja he artikuloivat hitaasti ja selkeästi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Laukkanen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.