University of Oulu

Kunnanjohtajan näkemyksiä hyvinvointijohtamisen muutoksesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä

Saved in:
Author: Kriikkula, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252143
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kriikkula, 2017
Publish Date: 2017-05-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Reviewer: Suhonen, Marjo
Lunkka, Nina
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, miten kunnan hyvinvointijohtaminen muuttuu kunnanjohtajien näkökulmasta tulevan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä. Hyvinvointijohtaminen on tärkeä osa kunnan johtamista ja sen vaikutukset näkyvät kuntalaisten hyvinvointina. Tutkimustehtävä oli: millaisia näkemyksiä kunnanjohtajilla on kunnan hyvinvointijohtamisen muuttumisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen myötä? Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin kunnan hyvinvointijohtamista ja siihen liittyviä haasteita. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelun avulla tammi- ja helmikuussa 2017. Haastattelu oli muodoltaan teemahaastattelu. Tutkimusjoukkona olivat kunnanjohtajat (n=10). Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysimenetelmällä. Analyysin tuloksena muodostui kaikkia tuloksia yhdistäväksi tekijäksi kunnan hyvinvointi. Tutkimustulosten mukaan hyvinvointijohtaminen koettiin tärkeäksi osaksi kunnan johtamista. Hyvinvointi tarvitsee kuitenkin kunnan omakohtaisen määritelmän, mitä se tarkoittaa omassa kunnassa. Kunnanjohtajat kokivat hyvinvoinnin käsitteen hyvin laajaksi ja se on otettava huomioon kunnan jokaisella toimialalla. Kunnan hyvinvointijohtamisen haasteina ovat talous- ja henkilöstöresurssien vähäisyys tulevaisuudessa. Kunnanjohtajat kokevat, että verkostot liittyvät hyvinvointijohtamiseen tulevaisuudessa. Yhteistyötä tullaan tekemään niin naapurikuntien kuin tulevan maakunnan kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointiasiat on otettava strategiseksi painopisteeksi ja kunnan on tehtävä konkreettisia hyvinvointitavoitteita. Kunnan hyvinvointityön haasteena on tulevaisuudessa löytää ne kuntalaiset, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Kunnanjohtajien mukaan erilaisilla järjestöillä olisi merkittävä rooli hyvinvoinnin edistäjänä, mutta haasteena on saada nuoret mukaan järjestötoimintaan. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää kunnan hyvinvointijohtamista sekä herättää keskustelua hyvinvoinnin tärkeydestä. Tutkimus myös nostaa esiin kunnan hyvinvointijohtamisen tutkimuksen tärkeyden.
see all

The purpose of the study is to describe how the welfare management of the municipality is changed from the municipal manager’s perspective after the future social and health service reform. Well-being management is an important part of municipality management. It affects the well-being of the residents. The research task was as follows: what kinds of views have municipal managers regarding the change occurring on the well-being management due to the social and health service reform? The theoretical framework of the study inspected the well-being management of the municipality and its challenges. The research data for the qualitative study was gathered by performing interviews in January and February, 2017. The interviews were performed as theme interviews. The study set consisted of municipal managers (n=10). The research data was analysed by using inductive content analysis method. The analysis showed that the well-being of the municipality was a common denominator. According to the results, welfare management was considered an important part of the municipality management. However, the term welfare requires a separate definition in each municipality. The municipal managers experienced that the concept of well-being is very broad, and that it must be observed in each industry of the municipality. The main challenge in municipal well-being management is the lack of future financial and human resources. The municipal managers feel that networks relate to well-being management in the future. Cooperation will take place with neighbouring municipalities, as well as the future province, in order to facilitate the welfare of the residents. Wellbeing-related matters must be a strategic asset, and the municipality must set concrete well-being objectives. The upcoming challenge of welfare activities of the municipality is to find the residents who are in the risk of being excluded. According to the municipal managers, various organisations would play an important part in promoting the well-being, but it would be difficult to involve youth in organisational activities. The study helps develop the well-being management of municipalities and grab attention to the importance of well-being. The study also brings up the importance of studying the well-being management of municipalities.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Kriikkula, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.