University of Oulu

Lapsen sosioemotionaaliset taidot, haastava käyttäytyminen

Saved in:
Author: Leinonen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705252152
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Leinonen, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoitus on jäsentää päiväkotikontekstissa näkyviä sosioemotionaalisia taitoja, haastavaa käyttäytymistä sekä tuen mahdollisuuksia. Sosioemotionaalisten taitojen haasteita käsittelen niiden syytekijöiden, ilmenemisen, arvioinnin ja merkitysten näkökulmista. Aihe ei ole uusi, mutta sosioemotionaalisten taitojen haasteiden koetaan lisääntyneen, mikä lisää aiheen ajankohtaisuutta. Aihe liittyy vahvasti varhaiskasvatusta määrittäviin tekijöihin, sillä esimerkiksi ryhmäkoko voi vaikuttaa haasteiden ilmenemiseen, ja siihen, millaisia resursseja niiden ratkaisemiseen on. Tutkielman alussa käsittelen sitä kontekstia, jonka yhteiskuntamme varhaiskasvatuslain sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisällöin päiväkodeille rajaa. Lait ja asiakirjat, sekä yhteiskunnan arvot ja normit, määrittävät päiväkodissa annettavaa varhais- ja erityiskasvatusta luomalla tietynlaiset odotukset lasten toiminnalle. Mikäli lapsi ei vastaa näihin odotuksiin, voidaan hänen käytöksensä kokea haastavana. Kontekstin merkitysten jälkeen kuvaan tutkielmassa alle kouluikäisen lapsen sosioemotionaalisia taitoja sosioemotionaalisen kompetenssin, eli pätevyyden, käsitteen kautta. Sosioemotionaalisen kompetenssiin kuuluvat lapsen sosiaaliset taidot, itsesäätely- ja tunnetaidot. Puutteet näissä taidoissa voivat ilmetä haastavana käytöksenä päiväkodin lapsiryhmässä. Toimintakonteksti arvoineen ja normeineen määrittää sitä, millaisen käytöksen koemme haastavana. Haastava käytös vaikuttaa sekä lapseen itseensä, että myös kasvattajiin, ja ryhmän muihin lapsiin kuormittavasti ja hyvinvointia heikentävästi. Onkin tärkeää, että haasteisiin puututaan varhain. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että päiväkodissa lasten mahdollisiin tuen tarpeisiin kiinnitetään huomiota, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan ennalta ehkäistä, ja tarjota tukea mahdolisimman varhaisessa vaiheessa. Sosioemotionaalisia taitoja tukemalla voidaan vähentää haastavaa käytöstä. Käsittelen tässä tutkielmassa tuen antamista päiväkodissa lastentarhanopettajan mahdollisuuksista käsin. Lastentarhanopettajan rooli itsenäisenä tuen antajana toteutuu pääosin yleisten pedagogisten ratkaisujen kautta. Tällaisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi pienryhmäpedagogiikan käyttö. Lisäksi on kehitetty erilaisia materiaaleja ja menetelmiä, joilla sosioemotionaalisia taitoja voidaan arvioida ja tukea. Sosioemotionaalisten taitojen haasteet ovat kuitenkin usein hyvin monisyisiä ja laajoja, joten moniammatillinen yhteistyö korostuu. Yksittäisen tekijän mahdollisuudet ovatkin rajalliset, mikä siirtää osan vastuusta yhteiskunnalle, jonka rakenteiden tulisi mahdollistaa tuen saaminen tilanteissa, joissa se on tarpeen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Leinonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.