University of Oulu

Uusasiakashankinnan haasteet suomalaisissa B2B-markkinoilla toimivissa startup-yrityksissä markkinointiviestinnän näkökulmasta

Saved in:
Author: Wuolijoki, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705302182
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Wuolijoki, 2017
Publish Date: 2017-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan yritysten välisillä markkinoilla toimivien startup-yritysten markkinointiviestintään liittyviä uusasiakashankinnan haasteita. Tutkimuksen empiria on kerätty kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä käyttäen puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua. Tutkimus koostuu neljästä pääluvusta, joita ovat johdannon lisäksi teorialuku, empiirisen tutkimuksen luku ja johtopäätökset. Tutkimuksen teoreettisessa osiossa tarkastellaan yritysten välisille markkinoille tyypillisiä ominaispiirteitä sekä näillä markkinoilla toimivien yritysten uusasiakashankintaprosessia. Tämän jälkeen perehdytään startup-yritysten ominaispiirteisiin, pienten yritysten käyttämiin markkinointiviestinnän menetelmiin ja pienten yritysten ominaispiirteiden sekä startup-yritysten liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Lopuksi esitetään yhteenveto ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Empiirisessä osiossa käydään läpi tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruuprosessi. Toisessa alaluvussa selostetaan, miten tutkimusaineisto on analysoitu. Tämän jälkeen perehdytään varsinaisiin empiirisen tutkimuksen tuloksiin. Viimeisessä alaluvussa esitetään teorian ja empirian yhteenveto taulukkomuodossa. Tästä tutkimuksesta tehtävät johtopäätökset on eritelty teoreettisiin ja liikkeenjohdollisiin johtopäätöksiin. Johtopäätösten jälkeen neljännessä luvussa käsitellään tutkimuksen luotettavuutta sekä tutkimuksessa ilmeneviä rajoitteita ja puutteita. Lopuksi annetaan jatkotutkimusehdotuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Wuolijoki, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.