University of Oulu

Laatunäkemys varhaiskasvatuksen ohjausasiakirjoissa

Saved in:
Author: Kärsämä, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705302185
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kärsämä, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa avaan varhaiskasvatuslain sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden taustalla vaikuttavaa laatunäkemystä, johon yhdistän myös laadun arvoinnin. Aihe on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen, sillä tarkastelemani aineisto on tullut voimaan 2015–2016 ja niin laadusta kuin sen arvioinnistakin puhutaan molemmissa asiakirjoissa. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 1. Millainen näkemys varhaiskasvatuksen laadusta ja sen arvioinnista rakentuu Varhaiskasvatuslakia tarkasteltaessa ja 2. Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -asiakirja täydentää tätä näkemystä. Tutkielman aineistoa on tulkittu laadullisesti, sisällönanalyysin menetelmillisin ottein. Laatu on tänä päivänä paljon esillä erilaisissa asiayhteyksissä. Myös varhaiskasvatuksen laadun perään kuulutetaan paljon. Laatu on käsitteenä hyvin moniulotteinen, eikä sille ole mahdollista löytää tarkkaa määritelmää. Myöskään varhaiskasvatuksen kontekstissa ei voida puhua yleisestä, kaikkialla pätevästä laadun kriteeristä. Tänä päivänä tutkimuksen kentällä varhaiaskasvatuksen laadun nähdään yleisimmin rakentuvan rakenne- ja prosessitekijöistä. Rakennetekijöitä ovat olosuhteisiin vaikuttavat tekijät, kuten henkilökunnan koulutus, oppimisympäristöt sekä ryhmäkoko. Prosessitekijöitä puolestaan ovat lasten ja aikuisten keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Näillä molemmilla on omat roolinsa varhaiskasvatuksen laadun kokonaiskuvassa, eikä rakennetekijöitä tulisi unohtaa prosessitekijöiden kustannuksella. Tulosteni mukaan varhaiskasvatuslaki keskittyy rakennetekijöiden määrittelemiseen, kun taas Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vaikuttavat enemmän prosessitekijöihin. Näiden lisäksi asiakirjoista löytyi viitteitä myös kehityspsykologian vaikutuksista osana kehityksellisiä tavoitteita. Kuinka nämä eri osatekijät painottuvat varhaiskasvatuksen laadun määrittelyssä on epäselvää, sillä näiden asikirjojen puitteissa ei aukaistu laadun määritelmää, mikä on nykyisin hyvin yleinen paitsi puute, myös haaste laadusta puhuttaessa. Niinpä tämä tutkielma toimii enemmänkin erilaisten näkökulmien esiintuojana ja ajatusten herättäjänä, kuin vastausten antajana. Nostan esiin kuinka rakenne- ja prosessitekijät sekä kasvatuksen lopputulema linkittyvät toisiinsa ja toisaalta kuinka jokaista tekijää sekä varhaiskasvatuslain kohtaa voidaan lähestyä erilasiten mitä, miten ja miksi kysymysten kautta. Tämä tutkielma on toteutettu yhteistyössä Varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia tutkivan Vaka-Vai -hankkeen kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Kärsämä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.