University of Oulu

Työnhakijan persoonabrändäyksen merkitys työnantajan rekrytointiprosessissa

Saved in:
Author: Mäki-Petäys, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312227
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mäki-Petäys, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Physical Description: 39 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee työnhakijan persoonabrändäyksen merkitystä työnantajan rekrytointiprosessissa. Työn teoriaosio esittelee ominaisuuksia ja elementtejä, jotka kuuluvat työnhakijan persoonabrändiin ja sen muodostumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä työnhakijoiden ymmärrystä siitä, mitä rekrytoijat arvostavat potentiaalisissa työntekijöissä, jotta työnhakija voisi parantaa asemaansa työnhaussa erottautumalla joukosta paremmin edukseen. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Millaisista piirteistä koostuu työnantajan rekrytointiprosessissa työnhakijaa hyödyttävä persoonabrändi? Tutkimuskysymykseen voidaan parhaiten vastata hakemalla käytännön näkökulmaa mukaan tutkimukseen eli haastattelemalla rekrytoijia, jotka ovat tutkimusongelman kanssa tekemisissä jatkuvasti. Jokainen ihminen voi kehittää persoonabrändiään ja parantaa esimerkiksi verkkoläsnäoloaan, sillä nykyään rekrytointi on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sieltä haetaan tietoa ja tukea rekrytointiprosessiin sekä päätöksentekoon valittaessa organisaatioon sopivia työntekijöitä. Teoreettiseen viitekehykseen koottiin osioittain tärkeimmät komponentit, joihin työnantaja kiinnittää huomiota työnhakijassa ja hänen toiminnassaan. Empiirisen osion aineisto kerättiin neljästä puolistrukturoidusta haastattelusta ja rekrytoijien vastauksia anaysoitiin teoriaan peilaten sekä teoreettista viitekehystä tukena käyttäen. Työnhakijan persoonabrändin elementteihin kuuluu teoreettisen viitekehyksen mukaan: taidot ja ominaisuudet, omat resurssit, imago, aktiivisuus sekä verkkoläsnäolo. Näihin sisältyvät tekijät vaikuttavat kokonaisuudessaan personabrändin vahvuuteen. Tutkimuksessa selvisi, että eniten vaikuttaa oma aktiivisuus ja valmius oppia uutta sekä sosiaaliset taidot, verkostoituminen ja oman persoonan esiin tuominen. Nykyään arvostetaan kertynyttä kokemusta enemmän sitä, että on hyvä tyyppi ja joustava sopeutumaan alati muuttuvaan työelämään. Verkossa läsnäoloa pidetään tärkeänä ja se osoittaa, että työnhakija tuntee meneillään olevat trendit ja on asioista perillä sekä hallitsee ainakin perustietokonetaidot. Onnistunut persoonabrändäys voi avata uusia mahdollisuuksia uralla, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja sitä kannattaa myös pyrkiä jatkuvasti kehittämään, jos haluaa parantaa asemaansa työmarkkinoilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Mäki-Petäys, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.