University of Oulu

Kuluttajien asenteiden muutos yhteisbrändäyksessä

Saved in:
Author: Tapaus, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705312233
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tapaus, 2017
Publish Date: 2017-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassa tutkitaan kuluttajien asenteiden muutosta yhteisbrändäyksessä integroivan kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tutkimusta ohjaa tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jonka puitteissa tarkastelu on kaksijakoinen ja keskittyy niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan sekä siihen, miten yhteisbrändäys vaikuttaa kuluttajien asenteisiin osallistuvia brändipartnereita kohtaan. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä toimii kysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändäyksessä? Päätutkimuskysymystä tukevat apututkimuskysymykset: 1) Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan? sekä 2) Miten yhteisbrändäys vaikuttaa kuluttajien asenteisiin brändipartnereita kohtaan? Kirjallisuuskatsauksessa integroidaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, minkä perusteella muodostetaan integroitu malli keskeisimmistä tutkimuslöydyksistä. Yhteisbrändäys on 1990-luvun puolivälissä brändi- ja linjalaajennusten rinnalle vaihtoehtoiseksi keinoksi noussut markkinointikeino. Yhteisbrändäysstrategia voi useassa tilanteessa olla hyödyllisempi keino kuin brändilaajennus, sillä siihen osallistuvat brändipartnerit tuovat lisäarvoa niin yhteisbrändille kuin toisilleenkin, mitä yksin olisi mahdotonta saavuttaa. Väärin toteutettuna yhteisbrändäys voi kuitenkin vahingoittaa osallistuvia brändejä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteisbrändäyksen vaikutuksista kuluttajien asenteisiin ja sitä kautta pyrkiä osoittamaan prosessiin liittyviä mahdollisia riskejä, etuja sekä edellytyksiä brändipartnerin valinnalle kuluttajien asenteiden kannalta. Tällä on merkitystä esimerkiksi yhteisbrändäystä markkinointistrategiana suunnitteleville yrityksille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Tapaus, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.